Publicerad 6.11.2020

Saimenvikarstammens exakta storlek kunde inte uppskattas

Storleken på saimenvikarstammen fastställs som storleken på vinterstammen. Vinterstammen är det antal vikare som byggt bo i januari–februari innevarande år. Inventeringen grundar sig på antalet observerade snöbon och antalet vikare som observerats på isen. År 2020 omfattar stammen enligt en grov uppskattning cirka 420–430 vikare.

– Vintern 2020 var mycket mild. Isen lade sig i Saimen sent i januari och det uppkom mycket få normala snödrivor där vikare kunde bygga bo. I synnerhet i områden med strömmande vatten samt i Saimen söder om Nyslott övervintrade en stor del av vikarna utan bo. På grund av den snabba issmältningen blev tiden för boinventeringen kort och de svåra förhållandena ledde till att man inte hittade på långt när alla vikarnas boplatser, berättar skyddsbiolog Jouni Koskela vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Uppskottade drivor hjälpte vikarna att övervintra, men på grund av snöbristen kunde man inte skotta upp tillräckligt många drivor och de man fick ihop smälte för tidigt. Endast 168 drivor gjordes, trots att avsikten var att skotta upp över 300 drivor.

Ismo Marttinen från WWF, som har observerat saimenvikarstammen i södra Saimen i fyrtio år, berättar att isarna lade sig på de stora fjärdarna i södra Saimen först i början av februari (den 5 februari) och att isarna i området gick upp redan i början av april (den 4 april). Tiden med istäcke på sjöarna var exceptionellt kort. Under boinventeringen i södra Saimen observerades också en kut som diade på land.

Stor sjö med litet istäcke. Sjön är mest fri från is.
Isen har nästan smältit på Saimen i slutet av februari 2020. Foto: Ismo Marttinen.

– Endast 123 klara observationer av bon och vikare som låg på isen rapporterades. Observationsmaterialet blev för begränsat för att fastställa den exakta storleken på stammen. För en bra uppskattning behövs cirka 450–600 observationer”, berättar överinspektör Tero Sipilä, som ansvarar för uppföljningen av vikarstammen vid Forststyrelsen.

Trots att man inte har kunnat uppskatta den exakta storleken på vinterstammen med hjälp av fältobservationer antas vikarstammen ha ökat med cirka 15–20 individer under vintern 2019. Den grova uppskattningen baserar sig på uppgifterna om nativitet och mortalitet 2019 samt på stammens tidigare utveckling under de tre senaste åren. Utvecklingen av stammen under innevarande år bedöms 2021, efter att boinventeringen och fältobservationerna nästa vår har rapporterats.

Mera information

  • Forststyrelsen, Naturtjänster
    • Skyddsbiolog Jouni Koskela, tfn 0400 188 825
    • Överinspektör Tero Sipilä, tfn 0400 659 668
  • Saimenvikare