Publicerad 14.4.2021

Restaureringar av fågelvattnen i Bredviksfjärden och Kumo älvs delta planeras i samarbete

Forststyrelsens och NTM-centralens gemensamma meddelande

Forststyrelsen och NTM-centralen i Egentliga Finland inleder planeringen av restaureringen av fågelvattnen i Bredviksfjärden och i Kumo älvs delta. Området är ett nationellt värdefullt häcknings- och rastområde för fåglar. Planeringen av restaureringen är en del av livsmiljöprogrammet Helmi, vars mål är att trygga, skydda och förstärka den naturen i Finland och dess mångfald.

Kumo älvs delta är Finlands största delta. På Bredviksfjärden öppnar sig vyn över de breda havsstrandängarna och en av Nordens längsta sandstränder. Flera hotade fågelarter hittar en trygg hamn här.

– Naturens mångfald är otrolig här. Framför allt har vi som mål att förbättra livsmöjligheterna för tillbakagående och hotade bestånd av vadare och sjöfåglar, berättar planeraren Roland Vösa från Forststyrelsens Naturtjänster.

Forststyrelsen planerar att låta den gamla älvbädden översvämmas, gräva igen diken som torkar ut ängar, röja träd, utvidga betesmarker samt restaurera de värdefulla traditionslandskapen. Som grund för planeringen ska Forststyrelsen under våren låta utföra omfattande utredningar över häckningsfågelbeståndet i området.

Bred äng med kort hö, bakom en havsvik.
Öppna havsstrandängar är viktiga livsmiljöer för fåglar. På bilden havsstrandäng i Bredviksfjärden som hävdats genom slåtter. Foto: NTM-arkiv, Kokemäenjoki-LIFE-projekt

Restaureringsåtgärderna planeras med hänsyn till markägarna. Vid planeringen av hur vattnet ska ledas ur fladan (ett vik som håller på att avskiljas från havet) på Ytterö slamstränder delaktiggörs markägarna redan från början.

– Det är otroligt fint att höra om dessa planer och för vår del vill vi ju främja skyddsarbetet, påpekar UPM Metsäs miljöexpert Juha-Matti Valonen.

UPM har i flera år samarbetat med naturskötseln i området genom att öppna upp området för besökare och möjliggöra restaureringsåtgärder på häckningsplatsen för den mycket hotade sydliga kärrsnäppan.

Adjö till minkar och mårdhundar genom effektiviserad fångst av främmande rovdjur

Hotet som främmande rovdjur skapar för fågelbeståndet är ett erkänt problem, som projektet SOTKA mot främmande rovdjur vilket koordineras av Finlands viltcentral och som inleddes i fjol ska motverka. Handlingsmönster som utvecklats under projektet ska utnyttjas vid restaureringsobjekten. Man börjar avlägsna minkar och mårdhundar från området på ett organiserat och effektivt sätt med hjälp av professionella jägare.

– Med tanke på organiserad fångst är det av främsta vikt att engagera de lokala jägarna att komma med och fånga främmande rovdjur, konstaterar Maria Yli-Renko, koordinator för fågelvatten vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

NTM-centralen i Egentliga Finland håller på att inleda mångbruksplanering för strandområden i området, vilket kommer att göra det enklare att känna igen de viktigaste mångfalds- och vattenskyddsobjekten och att planera restaureringen av dessa. Dessutom kommer NTM-centralen i år åtminstone röja strandområden vid sjön Enäjärvi.

Naturupplevelser och rekreation

Ytterölandet är en viktig rekreationsplats såväl för invånarna i området som för turisterna som besöker området. På sommaren lockar Ytterös berömda sandstränder folk att njuta av de vita stränderna och sanddynerna. I slutet av sommaren kommer i sin tur fågelentusiasterna till området för att beundra de arktiska vadarnas imponerande höstflyttning.

Som en del av Bottenhavets nationalpark besöks Bredviksfjärdens område av tiotusentals turister. Genom att ta hand om områdets naturvärden är det möjligt att erbjuda mångsidiga upplevelser, andningspauser och äventyr i naturen. I och med restaureringsåtgärderna kommer området även i framtiden att förbli ett lockande besöksobjekt för både fåglar och människor.

Mer information

Roland Vösa, planerare, Forststyrelsen; tfn 040 627 7017, roland.vosa@metsa.fi

Maria Yli-Renko, koordinator för fågelvatten, NTM-centralen i Egentliga Finland; tfn 050 380 6573, maria.yli-renko@ely-keskus.fi