Publicerad 31.1.2018

Regionalitet och mångsidighet framhölls i svaren på enkäten för allmänheten om naturresursplaneringen i Österbotten

Forststyrelsens öppna enkät för allmänheten om naturresursplaneringen i Österbotten besvarades av 103 personer. I svaren betonades vikten av att skapa och stödja regionala möjligheter i såväl skyddet som användningen av naturen. Statens marker och vatten ansågs erbjuda mångsidig nytta och möjligheter att slå vakt om näringar, rekreation och naturvärden. Resultaten av enkäten tas med i det material som produceras av intressentgrupperna som deltar i naturresursplaneringen och utifrån detta sammanfattas de riktlinjer för verksamheten som ingår i naturresursplanen.

Flest svar från 46–55-åringar

Forststyrelsens naturresursplanering genomförs i samarbete med intressentgrupperna. Alla medborgare har också möjlighet att delta i planeringen genom att besvara en öppen enkät för allmänheten.

Enkäten om naturresursplaneringen i Österbotten var öppen för allmänheten 7.12.2017–7.1.2018. Antalet personer som besvarade enkäten varierade något och uppgick som mest till 103 personer, av vilka 101 besvarade enkäten på finska och två på svenska. Två tredjedelar av deltagarna kom från Norra Österbotten. Flera svar kom också från Mellersta och Södra Österbotten samt från Nyland. Flitigast besvarades enkäten av 46–55-åringar, som stod för nästa en tredjedel av svaren (31 %). Åldersgrupperna 56–65 och 35–45 år stod vardera för en femtedel (20 %) av svaren. Nästan alla som besvarade enkäten kände till Forststyrelsen sedan tidigare, antingen genom hobbyer såsom vandring, jakt och fiske eller som företags- eller samarbetspartner.

Varierande önskemål om utveckling från tryggande av arbetstillfällen till vattenvård

I enkäten ombads deltagarna ange vilka utvecklingsområden de betraktar som viktigast i Forststyrelsens verksamhet i Österbotten. Flera olika delområden nämndes i svaren. I fråga om användningen av mark- och vattenområden upplevdes som viktigt att beakta landskapets behov och utvecklingsönskemål, trygga arbetstillfällen och avkastning samt garantera mångfald och hållbarhet. En del av dem som svarade önskade fullt utnyttjande av råmaterialet medan andra önskade en minskning av skogsbruket.

Det väsentliga i skogsbruket ansågs vara vattenvård och gynnande av hyggesfritt skogsbruk. Skyddet och restaureringen av gamla skogar och myrar upplevdes som viktiga för att slå vakt om naturens mångfald och kulturarvet. Man önskade också att staten utvidgar nätverket av skyddsområden i Österbotten.

Med tanke på användningen av naturen för rekreation och turism betraktades som viktigt att underhålla friluftskonstruktionerna, sörja för tillgängligheten och planera varierande nätverk av leder. Enkätdeltagarna önskade även fler tillfällen att göra utflykter med hund, bättre service för alla som rör sig på vattnet samt vård av strövområdenas skogbevuxna landskap.

För jakt- och fisketjänsternas del ansågs tillståndsförsäljningen och jaktturismen samt utvecklingen av jaktens och fiskets hållbarhet i allmänhet vara viktiga. Ökade resurser önskades för jakt- och fiskeövervakningen.

Urbaniseringen och fjärmandet från naturen, klimatförändringen, den ökade betydelsen och politiseringen av naturens effekt på hälsan och välbefinnandet förutsågs bli viktigast av de förändringar som riktas mot Forststyrelsens verksamhetsmiljö. Enkätdeltagarna ansåg att statens marker och vatten kommer att utsättas för allt fler olika typer av belastning i framtiden och att Forststyrelsens betydelse och roll i samordningen av användningen kommer att öka.

Naturvården, förvaltningen av naturresurser och tillhandahållandet av tjänster viktiga

I enkäten kartlades deltagarnas åsikter om Forststyrelsens viktigaste uppgifter och hur Forststyrelsen har skött dem. Enligt deltagarna var naturvården, förvaltningen av naturresurser och tillhandahållandet av tjänster som riktar sig till medborgarna Forststyrelsens tre viktigaste uppgifter i statens mark- och vattenområden i Mellersta och Norra Österbotten. Forststyrelsen ansågs ha lyckats någorlunda eller rätt så bra med dessa uppgifter.

De som besvarade enkäten för allmänheten upplevde att Forststyrelsen säkerställer en stabil avkastning på statens marker i Österbotten och förbättrar landskapens livskraft. De ansåg också att Forststyrelsen är pålitlig samt kan och vill ge service. Samarbetet med Forststyrelsen hade enligt enkätdeltagarna varit nyttigt och resultatrikt.

Planeringen fortsätter med samarbetsgruppens möte i februari

Resultaten av enkäten tas med i planeringsmaterialet, som består av resultaten av samarbetsgruppens workshopar. Naturresursplaneringens projekt- och styrgrupp behandlar materialet och utarbetar förslag till riktlinjer för verksamheten, som samarbetsgruppen kommenterar vid en tredje workshop i februari. Naturresursplanen för Österbotten 2018–2023 görs upp med materialet som grund.

Ytterligare information:
Projektchef Tuulikki Halla, Forststyrelsen, tuulikki.halla(at)metsa.fi, tfn 040 595 8943

Naturresursplaneringen i Österbotten