Publicerad 13.11.2020

Projektet Vår saimenvikare LIFE säkerställer finansiering för skydd av saimenvikaren de följande fem åren

Syftet med LIFE-projektet Vår saimenvikare LIFE är att förbygga och minska de problem som klimatförändringen, fiske, störning som beror på människor och beståndets ringa storlek orsakar saimenvikarbeståndet. Projektet finansieras huvudsakligen av Europeiska unionen och budgeten är cirka 7,1 miljoner euro. Inom projektet vidtas åtgärder även för att förbättra östersjövikarbeståndets situation i Skärgårdshavet.

Bild: Miina Auttila.

”Det är fint att detta omfattande projekt för att trygga saimenvikarens livsbetingelser nu startar. Fastän man har jobbat för saimenvikarens bästa redan länge, behövs det ytterligare åtgärder. Arten är fortfarande starkt hotad och beståndet mycket sårbart. Den milda vårvintern 2020 var svår med tanke på vikarnas bobygge och ledde till att många kutar dog. Också mänsklig verksamhet, såsom störning och nätfiske, hotar vikaren. Det är viktigt att ta fram nya verktyg för att trygga saimenvikarbeståndet”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Målet är också att under projektet sprida kunskap om saimenvikarskyddet och öka skyddsåtgärdernas godkännande samt att utveckla och ta i bruk olika verktyg, metoder och verksamhetssätt. Exempelvis kommer man att fortsätta att utveckla vikarsäkra katsor och försöka ta fram en vikarsäker ryssja för fritidsfiskare. Tillsammans med vattenområdenas ägare kommer man att utveckla övervakningen av fiskebegränsningarna.

För att underlätta anpassningen till klimatförändringen kommer man bl.a. att testa olika slags konstgjorda bon, som saimenvikare kunde använda under snöfattiga och isfria vintrar. Därtill tar man fram nya metoder för uppföljning av vikarbeståndet. Dessa behövs eventuellt i framtiden om man inte längre når bona på grund av svaga vårisar. I vårvintras 2020 var isarna så svaga att man vid bouppföljningen inte kunde räkna kutarna som normalt. I en Photo-ID-undersökning utvecklar man sätt att identifiera individerna utgående från fotografier.

Man kommer också att undersöka saimenvikarnas arvsmassa. Utgående från resultaten överväger man om det finns behov att flytta saimenvikare inom Saimen för att öka arvsmassans mångfald. Man har inte för avsikt att flytta saimenvikare till nya områden utan vikare skulle flyttas endast mellan de nuvarande livsmiljöerna.

Projektet Vår saimenvikare LIFE pågår i fem år. Projektets totalbudget är 7,1 miljoner euro, varav 5,3, miljoner är EU-finansiering. Projektet finansieras även av miljöministeriet, Södra Karelens förbund, Rundradion och stiftelserna Nestorisäätiö och Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö.

Saimenvikaren är en av världens mest hotade och sällsynta sälar. Tack vare det långsiktiga skyddsarbetet förekommer det över 400 saimenvikare i Saimen i dag, men saimenvikaren hotas fortfarande starkt av utrotning. Forststyrelsen ansvarar för uppföljningen och skyddet av saimenvikarbeståndet och har förbundit sig till att skydda vikaren på statens områden. I skyddsarbetet deltar olika myndigheter, naturorganisationer, forskare och årligen över hundra frivilliga.

Forststyrelsen är huvudansvarig för genomförandet av projektet. Övriga samarbetspartners är: DocArt Ky, Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö, NTM-centralerna i Södra Savolax och Norra Karelen, Finlands naturskyddsförbund, Livsmedelsverket, Naturresursinstitutet, Åbo yrkeshögskola, Östra Finlands universitet, Helsingfors universitet, Världsnaturfonden Finlandsstiftelse och Ålands landskapsregering.

Mer information

  • Jouni Penttinen, regiondirektör, Forststyrelsen, tfn 0206395034
  • Mikko Tiira, utvecklingschef, Forststyrelsen, tfn 0206394689
  • Minister Mikkonens specialmedarbetare Antti Heikkinen, miljöministeriet, antti.heikkinen@ym.fi, tfn 0503481406
  • Saimenvikaren
  • Saimenvikaren (luontoon.fi, på finska)
EU LIFE logo.
Natura 2000 logo.