Publicerad 17.10.2023

På Biskopsö på Kimitoön restaurerar vi vårdbiotoper – arbetet hjälper en hotad och artrik livsmiljö att återhämta sig

På Biskopsö på Kimitoön finns ett naturskyddsområde vars naturvärden har gått förlorade på grund av igenväxningen. Forststyrelsen återställer dem genom restaurering och naturvård. Skötsel av vårdbiotoperna är ett av de viktigaste sätten att bekämpa naturförlusten. De är livsmiljöer som har den största mångfalden och de flesta arterna, men som samtidigt är mest hotade. På Biskopsön började arbetet på hösten.

Vårdbiotoper, såsom ängar, skogsbeten och hagmarker, hör till de mest mångsidiga livsmiljöerna i Finlands natur. Där lever upp till en fjärdedel av de hotade arterna i vårt land, bland annat ett stort antal viktiga pollinerande insekter och hotade växter. För att trygga vårdbiotopernas naturvärden krävs kontinuerlig skötsel och det effektivaste sättet är betesgång. Om rikligt med träd och buskar har kunnat växa på området måste restaureringsarbetet i början utföras som maskinarbete. Detta arbetsskede skall inledas på Biskopsö.

Vad gör vi på Biskopsö?

Ängarna i naturskyddsområdet röjs helt upp genom slåtter och röjning av buskar och unga träd. På gamla hagmarker, dvs. trädfattiga betesmarker, minskas det unga trädbestånd som har vuxit upp i området under de senaste 60 åren. Skogsbetena vidgas genom att röja unga träd och utvidga redan öppna områden.

Från och med sommaren 2024 strävar man efter att ordna en årlig betesgång för nötkreatur i området. Med hjälp av betesgång minskar snabbväxande gräs, varvid krävande och lågvuxna växter i vårdbiotoperna får möjlighet att blomstra.
Utöver bete utförs i fortsättningen vid behov underhållsröjning i området, det vill säga till exempel sly och buskage röjs.

En fantastisk helhet som upprätthåller den biologiska mångfalden

Målet är att Biskopsö om några år ska ha en välskött och mångsidig vårdbiotop. Hotade växter och insekter blomstrar, korna betar på sommaren och landskapet är vackert på det sätt som är typiskt för vårdbiotoper. Utöver öppna och halvöppna livsmiljöer finns det i området också skog som inte röjts, där skogarnas naturvärden småningom förbättras när mängden död ved ökar av sig själv”, säger naturskyddsexpert Joose Saijets vid Forststyrelsen.

Logo av miljöprogrammet Helmi med en fåfel, fjäril och växter i en teckning.

Forststyrelsens Naturtjänster ansvarar för skötseln av Biskopsö naturskyddsområde. Finansieringen kommer från livsmiljöprogrammet Helmi, som finansieras av miljöministeriet.

Mer information (på finska):

Forststyrelsen, naturskyddsexperter Joose Saijets, joose.saijets@metsa.fi, tfn. 040 655 1682; Markus Jaskari, markus.jaskari@metsa.fi, tfn. 040 655 131

Livsmiljöprogrammet Helmi (ym.fi/helmi)