Publicerad 17.11.2022

Observationer av storringat jordfly och heddyngbagge visar att skötselåtgärderna i Vattaja har lyckats – för att bevara dynerna krävs kontinuerlig skötsel även i framtiden

Forststyrelsen har under de senaste åren satsat på skötseln av Vattajanniemi naturskyddsområde i Karleby. Tack vare tilläggsfinansiering har man kunnat iståndsätta och studera den värdefulla dynnaturen bättre än under de senaste tio åren. Samtidigt har man sett att tidigare skötselåtgärder lyckats. Forststyrelsen påminner om att personer som besöker området för rekreation också kan bidra till att bevara dynerna.

Intressanta artfynd gjordes i Vattajanniemi naturskyddsområde i somras. Ett av fynden var arten storringat jordfly, som håller på att försvinna från Finland på grund av att öppna sandområden växer igen. På tre fårbeten påträffades också heddyngbaggen, som senast observerats i området för över hundra år sedan på 1910-talet. I samband med inventeringarna sommaren 2021 konstaterades däremot att den starkt hotade kråkrisfältmalen fortfarande förekommer i stor utsträckning i området.

– Vattaja är fortfarande en fin plats med tanke på artrikedomen. Populationerna av olika arter har hållits på en gynnsam nivå, vilket visar att åtgärderna har träffat rätt, säger Panu Välimäki vid Albus Luontopalvelut Oy, som ledde sommarens inventeringar.

Vattajanniemi är ett ovanligt område i både Finland och Europa. På den mer än 15 kilometer långa, sammanhängande sandstranden förekommer skyddsvärda dynnaturtyper och sällsynta arter. För att de ska överleva behövs öppna och vandrande sanddyner. Betesgång och skogsbränder höll sanddynerna öppna fram till 1950-talet, men sedan dess har sandfälten vuxit igen i snabb takt och deras areal har minskat betydligt. Det krävs kontinuerlig skötsel för att bevara de öppna dynerna.

Får och röjning

Forststyrelsens Naturtjänster vidtog omfattande skötselåtgärder i Vattaja inom ramen för det EU-finansierade projektet Vattaja Dune Life under åren 2005–2009. Sedan dess har får gått på bete i området med miljöavtal. Betesgången fortsätter under den stödperiod som inleds 2023.

Logo av miljöprogrammet Helmi med en fåfel, fjäril och växter i en teckning.På senare år har Forststyrelsen kunnat vidta skötselåtgärder i Vattaja med stöd av miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi. Artinventeringarna har däremot gjorts med hjälp av framtidsinvesteringar som riksdagen beviljat.

– I Vattaja röjde vi nu träd för andra sommaren i rad. Tallplantor och sly drogs upp med rötterna maskinellt och för hand. Målet är att bromsa igenväxningen och få sanden att röra på sig. Röjning är ett dyrt arbete som inte skulle vara möjligt utan Helmi-finansiering. I samband med inventeringarna har vi sett de positiva effekterna av tidigare skötselåtgärder, medan dessa nyare åtgärder kommer att bära frukt i framtiden, beskriver skyddsbiolog Outi Isokääntä vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Gemensamma spelregler till heders

Vattaja är ett populärt rekreationsmål särskilt sommartid. I området samordnas naturvård, försvarsmaktens verksamhet och användning av området för rekreation. Det förutsätter att alla följer de gemensamma spelreglerna.

– Enligt lagen ska hundar hållas kopplade i naturskyddsområden, men i Vattaja låter många sina hundar gå lösa. Hundar som får springa fritt stör både får och fåglar. Det är svårt och jobbigt för fårägaren att hitta förrymda får. Vattajanniemi är ett viktigt häckningsområde för fåglar och en rastplats under flyttningen. På stranden häckar bland annat silvertärna och större strandpipare, berättar Isokääntä.

En fågel på mage i sanden. Bakom den, närmare havstranden finns människor i simdräkt.
Ruvande silvertärna på Vattaja sandstrand. Foto: Hannu Tikkanen.

Skador på dynernas känsliga natur orsakas också av olovlig körning i terrängen med motorfordon, såsom terränghjulingar och terrängmotorcyklar. Terrängtrafik kräver alltid tillstånd av markägaren, det vill säga Forststyrelsens Naturtjänster. Besökare bör också beakta att området omfattar försvarsmaktens restriktionsområden. Det är alltid absolut förbjudet att röra sig på försvarsmaktens målområde, inklusive stranden vid målområdet. Det krävs alltid tillstånd för att röra sig på försvarsmaktens bivack- och underhållsområden. Målet är att styra rekreationen i Vattaja i en mer hållbar riktning genom att förnya skyltningen. Arbetet med skyltarna inleds snart.

Mer information:

Skyddsbiolog Outi Isokääntä, Forststyrelsens Naturtjänster: outi.isokaanta@metsa.fi,  tfn 040 631 4925