Publicerad 1.12.2021

Nytt kors och reparation av stenkonstruktioner på Korois udde

Från ca 1220-talet till ingången av 1300-talet låg Finlands första kyrkliga centrum på Korois udde, dit domkyrkan och begravningsplatsen samt biskopsgården hörde. Man kan fortfarande tydligt urskilja området i landskapet, speciellt tack vare det vita träkorset som rests inuti kyrkans stengrund.

Korset har utgjort en del av landskapet på Korois udde ända sedan början av 1950-talet. Det förnyades sist år 1998 och under de senaste åren har dess skick kraftigt försämrats. Forststyrelsens Naturtjänster lät tillverka ett nytt kors av snickeriverkstaden Puupala Oy i Pikis. Det nya korset restes på samma plats som det gamla korset på uddens spets den 30.11.2021.

Ett stort kors på åbanken, på andra sidan ån står höghus samt ett kyrktorn.
Det nya korset på Korois udde. Foto: Hilja Palviainen.

Platsen är unik i Finlands historia eftersom den är ett av de första centrumen under en organiserad makt på Finlands territorium. På Korois udde kan man se rester av en träkyrka och murade bostadshus av sten, en jordvall och en vallgrav.

Forststyrelsen som ansvarar för skötseln av området har tillsammans med Museiverket samt det regionala ansvarsmuseet för Egentliga Finland kartlagt skötselbehoven för fornlämningsområdet.

– Nästa år ska stenkonstruktionerna på området repareras och underhållas samtidigt som man planerar och utför arkeologiska undersökningar. Med åtgärderna bevarar man platsens historiska skyddsvärde och får ny information om denna medeltida plats historia, berättar Forststyrelsens arkeolog, specialplanerare Tanja Tenhunen.

Forststyrelsen har vårdat kulturmiljön på Korois udde sedan 2014. Gräset på området slås två gånger per månad under sommarsäsongen. I år har man förutom slåttern även vårdat området genom att avlägsna stora mängder hagtorn på sluttningarna. Därtill arrangerade Forststyrelsen förra sommaren tillsammans med Åbo stad och Elävän Kulttuurin Koroinen ry höbärgningstalko för stadsborna.

Den goda skötseln av området är möjligt tack vare Forststyrelsens och Brottspåföljdsmyndighetens täta samarbete, och de som sköter Korois udde kommer huvudsakligen från Käyrä öppna fängelse.

– Även ett flertal andra områden i Egentliga Finland vårdas på motsvarande sätt med hjälp av fångarbete, som t.ex. Kustö biskopsborgs ruiner och Ristinpelto i Lundo. Det största området är Tykö nationalpark där fångarna deltar i skötseln, berättar Forststyrelsens parkmästare och fångarbetsledare Okko Salo.

Mer information:

Specialplanerare Tanja Tenhunen, tanja.tenhunen@metsa.fi, tfn 0407075631

Frågor med anknytning till fångarbetet:

Parkmästare och fångarbetsledare Okko Salo, okko.salo@metsa.fi, tfn 0405138671

Korois udde (utinaturen.fi)