Publicerad 16.5.2019

Naturvård på Tulluddstrandens skyddsområden i Hangö fortsätter

Naturen på Tulluddsstranden är värdefull och stranden är ett viktigt rekreationsområde för Hangöborna. Ett informationsmöte för allmänheten om de planerade naturvårdsåtgärderna på Tulluddsstranden hålls den 22 maj. 2019 kl. 16.30, på Café Oasis på Tulluddsstranden.

Infot ordnas av Forststyrelsen samt Hangö stad. Det första infot hölls d. 16.4.2019.
Ett infopaket om Tulluddsstrandens naturvårdsplan samt svar till frågor finns på adressen www.metsa.fi/web/sv/ljusocheldlife/tulluddsstranden

Skötselåtgärder har planerats på ett omkring 19 hektar stort område som infaller på såväl Hangö stads som Forststyrelsens naturskyddsområden. Forststyrelsen har uppgjort en naturvårdsplan för naturskyddsområdena på Tulluddsstranden. NTM-centralen i Nyland och Hangö stadsstyrelse har godkänt planen, som baserar sig på skötsel- och användningsplan för Tulluddens fågelskyddsområde (Natura 2000-område).

Arbetena pågår från d. 27. maj ungefär till d. 20. juni.

Vilka naturvårdsåtgärder utförs på omrädet och varför?

Syftet med naturvårdsarbetet är att förbättra tillståndet i Natura 2000-biotyperna och de hotade arternas livskraft. I naturvårdsarbetet fokuserar man på att minska det tallbestånd som vuxit upp i området efter andra världskriget och att blotta sandjorden under förna, mår, mossor och lavar.

Trädbeståndet minskas med skogsmaskin. Dessutom blottas dynsanden där de fällda träden stått med grävmaskin, samt för hand genom att man krattar mindre områden vars mikroklimat eller artbestånd är viktigt.

Åtgärderna utförs av Forststyrelsens Naturtjänster, inom ramen för projektet Ljus & Eld LIFE, som finansieras av Europeiska unionen. Åtgärderna liknar dem som har utförts i Furuvik år 2016 och i Kolaviken 2017.
Forststyrelsen eftersträvar en så stor sammanjämkning som möjligt av naturvärden, landskapsvärden och rekreationsvärden. Landskapsträd lämnas kvar i området på samma sätt som i Furuvik och i Kolaviken. De gamla landskapsträden ska få mer livsrum, så dör de inte i konkurrensen med unga träd. I mån av möjlighet byggs under hösten en tillgänglig spång som styr slitaget, och små informationsskyltar om naturen och historien ska sättas upp. Även i fortsättningen får besökare gå fritt på området.

Dynområde på Tulluddsstranden i Hangö före naturvård. Foto: Hans-Erik Nyman, Forststyrelsen.

Vy över dynområde på Tulluddsstranden i Hangö före naturvård. Foto: Hans-Erik Nyman, Forststyrelsen.

Tulluddsstranden är ett värdefullt dynområde på riksnivå. De solexponerade naturtyperna, som är viktiga för hotade och krävande arter som påträffas på dyner och torrängar, hotas att växa igen med skog, och täckas av barrförna och vegetation som gynnas av igenväxningen och det eutrofierande kvävenedfallet.

Tilläggsuppgifter:
Planerare Esko Tainio (fr.o.m. 20.5.) Forststyrelsen, Kustens Naturtjänster, tfn 0206 39 4581; esko.tainio(at)metsa.fi

Projektchef Sanna-Kaisa Rautio, Forststyrelsen, Ljus & Eld LIFE, tfn 0206 39 5009; sanna-kaisa.rautio(at)metsa.fi

Information finns även på Hangö stads webbsida: www.hanko.fi/sv/aktuellt