Publicerad 14.2.2019

Naturskyddsområden på 11 600 hektar inrättas på statens mark i Södra Savolax

Miljöministeriets pressmeddelande 14.2.2019

Statsrådet och miljöministeriet utfärdade 14.2.2019 förordningar genom vilka sammanlagt 119 naturskyddsområden inrättas på statens mark på olika håll i landskapet Södra Savolax. Samtliga områden ägs av staten och har redan tidigare anvisats för naturskydd.

Statsrådets förordning gäller 25 områden vars storlek varierar från 100 hektar till ca 1 300 hektar. Områdena har en sammanlagd areal på ca 9 400 hektar. Samtidigt utfärdade miljöministeriet en förordning om 94 mindre skyddsområden. Deras sammanlagda yta är ca 2 200 hektar, vilket innebär att det genom de två förordningarna inrättas skyddsområden på sammanlagt ca 11 600 hektar.

Lohikoski naturskyddsomräode. foto Mari Laukkanen, Forststyrelsen.De områden som ska skyddas representerar på ett mångsidigt sätt gamla skogar, myrmarker och sjö- och skärgårdsnatur i landskapet Södra Savolax. Naturskyddsområdena i Kakonsalo, Kivimäensalo och Lohikoski har den mest omfattande skogsnaturen (sammanlagt ca 3 000 hektar). Skyddsområdena i Puulavesi och Kyyvesi utgör helheter med en stor areal av strand- och skärgårdsnatur (sammanlagt ca 1 700 hektar). I områdena finns också betydande livsmiljöer för myrlevande arter och fåglar. Vissa områden har också kulturhistoriska värden.

Områdena har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål, och de omfattas till största delen av olika riksomfattande skyddsprogram och nätverket Natura 2000. Med finns också flera områden som förvärvats av staten inom ramen för handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland METSO.

I och med förordningarna om inrättande av skyddsområdena träder naturvårdslagens fridlysningsbestämmelser för statliga naturskyddsområden i kraft på områdena. Syftet med bestämmelserna är att bevara naturtillståndet och trygga en naturlig utveckling i skyddsområdena.

Verksamhet som förändrar naturen är inte tillåten i områdena, men allemansrätten gäller i normal ordning. Utöver naturskyddsmålen tjänar områdena också friluftslivet samt forskning och undervisning. Förordningen om inrättande av naturskyddsområdena i Södra Savolax innehåller inga särskilda begränsningar i rörelsefriheten, men i naturskyddsområdet i Kaljunjärvi gäller begränsningar beträffande rätten att röra sig i området med stöd av bestämmelser om Försvarsmaktens verksamhet.

I merparten av de skyddsområden som inrättas genom förordning av statsrådet är det tillåtet att jaga älg, skogshare, fälthare och vildsvin, i vissa skyddsområden även skogshönsfågel. Forststyrelsen kan med stöd av naturvårdslagen dessutom för samtliga naturskyddsområden som inrättas bevilja tillstånd för älgdrev och avlägsnande av främmande arter och skadliga viltarter som får jagas med stöd av jaktlicens.

Förordningarna träder i kraft den 1 maj 2019. Jakt enligt de nuvarande avtalen om jaktarrende kan fortgå i områdena till den 31 december 2019.

I landskapet Södra Savolax har det genom en förordning som utfärdats tidigare inrättats naturskyddsområden i Saimenområdet.

Områdesspecifika uppgifter om de områden som skyddas genom statsrådets förordning (www.metsa.fi/etela-savo-suojelualueita, på finska)

Ytterligare upplysningar:

Johanna Korpi, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 0295 520 278, fornamn.efternamn@ym.fi

Arto Vilén, specialplanerare, Forststyrelsen, Naturtjänster, tfn 0206 39 5721, fornamn.efternamn@metsa.fi