Publicerad 18.1.2019

Naturskyddsområden inrättas på statsägda mark i Nyland – miljöministeriet ber om utlåtanden

Naturskyddsområden inrättas på statsägda mark i Nyland – miljöministeriet ber om utlåtanden

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till förordningar som gäller naturskyddsområden som ska inrättas i landskapet Nyland. Alla de områden som ska inrättas som skyddsområden ägs av staten och har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål. Områdena ingår till största delen i olika skyddsprogram och i nätverket Natura 2000.

Avsikten är att i Nyland inrätta sammanlagt 100 naturskyddsområden med en sammanlagd areal på ca 36 823 hektar. 32 av dessa naturskyddsområden, vars sammanlagda areal uppgår till ca 21 747, inrättas genom förordning av statsrådet. Genom en annan förordning av statsrådet inrättas dessutom Porkala naturskyddsområde, med en areal på 12 777 hektar. Av naturskyddsområdena inrättas 67 st. genom förordning av miljöministeriet. Dessa har en sammanlagd areal på ca 2 299 hektar.

Naturskyddsområdena inrättas för att man i landskapet Nyland på ett mångsidigt sätt ska kunna skydda representativa lundar, gamla skogar, myrar och fågelrika vatten samt kust-, havs- och skärgårdsnatur. Naturskyddsområdena kommer också att säkerställa att den byggda kulturmiljön och traditionella landskap bevaras, samtidigt som de också stöder friluftsliv, undervisning och forskning.