Publicerad 11.6.2018

Naturresursplanen för Mellersta och Norra Österbotten främjar åtgärder för naturens och människornas bästa

Forststyrelsens naturresursplan för Mellersta och Norra Österbotten är klar. Planen, som har upprättats i samarbete med nästan 30 intressentgrupper, styr Forststyrelsens verksamhet i landskapens statliga mark- och vattenområden under de kommande fem åren. En central aspekt i planen är ansvarsfull och hållbar användning av naturresurser med beaktande av såväl landskapens livskraft som beredskapen för klimatförändringen.

Näringsgrenar och välfärd möjliggörs

Statens mark- och vattenområden erbjuder många möjligheter för främjande av landskapens livskraft och områdena är föremål för åtskilliga användningsbehov såsom fastighetsförädling, naturskydd, vildmarks- och naturturism, handel med marksubstanser, skogsbruk samt vildmarks- och rekreationsanvändning. Planen, som har upprättats i samarbete med nästan 30 intressentgrupper, styr Forststyrelsens verksamhet i landskapens statliga mark- och vattenområden under de kommande fem åren. Resultaten av de verkstäder som genomfördes av samarbetsgrupperna bestående av intressentgrupper samt det övriga deltagandet bildade tillsammans med statsägarens målsättningar en stark stomme för handlingsprogrammet för åren 2018-2023.

Möjligheterna till affärsverksamhet utvecklas aktivt och vi strävar efter att skapa förutsättningar för företagande. Tillhandahållandet av trä utökas med cirka 33 000 kubikmeter per år. Ökningen förverkligas genom att öka mängden beståndsvårdande avverkningar. I mångbruksskogarna avverkas cirka 0,96 miljoner kubikmeter trä per år under planperioden. Mängden utgör cirka hälften av trädbeståndets årliga tillväxt.

Naturturism främjas genom att svara på den ökande efterfrågan på nationalparker och andra populära naturområden och samtidigt säkerställa att användningen av dem är hållbar. Förutsättningarna för företagande inom jakt- och fisketjänster förbättras genom att tillhandahålla mångsidiga jakt- och fiskemöjligheter. Utvecklingen av turismområdena stöds genom att fortsätta handeln med och utarrenderingen av tomter i synnerhet i Nordöstra Österbotten.

Renskötseln beaktas i renskötselområdet i enlighet med avtalet mellan Forststyrelsen och Renbeteslagsföreningen.

De välfärds- och hälsoeffekter som naturen ger främjas genom utveckling av vildmarks- och rekreationstjänsterna.

Främjande av naturens mångfald och beredskap för klimatförändringen

Vi förbereder oss för klimatförändringen och anpassningen till den på många sätt, t.ex. genom att upprätthålla en god kolbindningsförmåga i skogarna och öka mängden kol som binds i skogarna, se till att skogarna är friska och vägnätet i gott skick samt upprätthålla en anpassnings- och beredskapsplan för klimatförändringen för nätverket av skyddsområden.

Naturens mångfald främjas genom att rikta skötselåtgärder och andra tryggande åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt med tanke på arterna och naturtyperna. Ett projekt för uppdatering av den regionalekologiska planeringen genomförs under planperioden. I mångbruksskogarna ökas mängden död ved och grova lövträd, vilka är viktiga för artbeståndet. En åtgärdsplan för naturvården i mångbruksskogarna upprättas. Planen ska inkludera åtskilliga åtgärder för bl.a. vård av vilthabitaten och avlägsnande av hinder för vandringsfisk.

Specialavverkning används vid objekt som är speciella med tanke på mångfalden, rekreationen och viltvården samt i landskapsmässigt känsliga områden. Specialavverkningens areal ökas måttfullt i takt med att erfarenhet inhämtas. På torvmarker med låg avkastning används i regel skogbeklädd avverkning. Strövområdet Kylmäluoma utvecklas bl.a. till modellområde för specialavverkning. Satsningarna på skogsvård minskas på tillväxtplatser vid torvmarker med låg avkastning. I havs- och insjöområdena eftersträvas en god vattenstatus och förbättrad mångfald genom olika metoder.

Genomförandet av naturresursplanen följs upp varje år. En ny naturresursplan för området upprättas 2023.

Ytterligare information:
Projektchef Tuulikki Halla, Forststyrelsen, tuulikki.halla(at)metsa.fi, tfn 040 595 8943
Utvecklingschef Johanna Leinonen, ordförande för styrgruppen för naturresursplanering, Forststyrelsen, johanna.leinonen(at)metsa.fi, tfn 040 730 9114

Publikationen Luonnonvarasuunnitelma Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan valtion maa- ja vesialueille (på finska)