Publicerad 5.9.2022

Antal besökare: nationalparkernas popularitet blev mer än ett fenomen under coronatiden

Rysslands anfallskrig mot Ukraina medförde en ny situation för naturturismen

Antalet besök i nationalparkerna har jämnats ut sedan efterfrågan var på topp, men besöken var flitigare än under tiden före pandemin. Sammanlagt besöktes nationalparkerna 2,2 miljoner gånger mellan januari och juli (1.1–31.7.2022). Ökningen jämfört med 2019, dvs. tiden före pandemin, är 11 procent och den långvariga ökningen fortsatte, även om antalet besök minskade med 12 procent jämfört med i fjol. Finlands populäraste nationalparker var i januari–juli Pallas–Yllästunturi, Urho Kekkonens nationalpark, Noux, Koli och Pyhä–Luosto. Nöjdheten bland nationalparkernas besökare är stor. 

– Antalet besök i nationalparkerna vittnar om en långsiktig tillväxttrend. Det ryska anfallskriget mot Ukraina har dock ökat osäkerheten även inom naturturismen. Inflationen och bränslepriserna har haft en betydande effekt och begränsat den inhemska turismen och båtlivet. Det ökade utbudet av evenemang i Finland efter pandemin och möjligheten till att åter turista utomlands har styrt semesterfirarnas tidsanvändning, säger naturtjänstdirektör Henrik Jansson vid Forststyrelsen.

Forststyrelsens Naturtjänster upprätthåller och utvecklar Finlands nationalparker.

Den internationella turismens återhämtning låter vänta på sig

Det har anlänt utländska turister till Finland, men de större grupperna saknas ännu. Kriget förändrade turismen kraftigt: tidigare har många turister från Asien eller Ryssland besökt nationalparkerna, särskilt i Lappland och Östra Finland.

– Turismen från utlandet till Finland har kommit igång under våren efter en lång paus. Visserligen har olika marknader öppnats med lite olika tidtabeller. Merparten, över 80 procent, av de resenärer som kommer till Finland från utlandet kommer från Europa. De viktigaste marknaderna är Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Sverige. Antalet internationella övernattningar är dock betydligt färre (-36 procent) än under 2019 före pandemin. Vi måste vänta i åtminstone ett år på att turismen ska återgå till det normala, kanske till och med två, berättar direktör Kristiina Hietasaari vid Visit Finland.

Naturupplevelser uppskattas – och behövs

Pandemitiden och världens kriser har visat hur stor betydelse nationalparkerna och andra naturobjekt har för hälsan och välbefinnandet.

En roddbåt och människa bredvid på en sandstrand i en solig sommardag. På bakgrunden en sjö och stränder med skog.
Koli nationalpark, Hiekkasaari. Foto: Tea Karvinen.

Besökarna uppskattar sina naturupplevelser och nöjdheten med nationalparkernas tjänster och friluftsmiljö är hög: 4,4 på skalan 1–5. Forststyrelsen samlar in kundrespons i naturumen, kundserviceställena och terrängen. Besökarenkäter som görs årligen i terrängen ger uppskattningar och information om utflykter runt om i Finland av tusentals respondenter.

– Besökarna är nöjda med sina besök till nationalparkerna. Naturen, landskapen, friden och vännernas sällskap är grunden till tillfredsställelsen. Besökarna gläds även av de omfattande reparationer som frilufttjänsterna utfört på lederna och rastplatserna. Önskemålen för aktiviteterna har ständigt blivit mångsidigare och tillsammans med turismföretagare försöker vi fylla dem i mån av möjlighet, konstaterar Henrik Jansson.

Att utveckla trafikarrangemangen och kollektivtrafiken till de populära objekten kommer att vara en viktig fråga i framtiden. Samarbete med VR i sommar där man gjorde möjligt att komma till flera nationalparker och naturobjekt med tåg istället för bil hör till de goda modellerna. Dessutom öppnade VR en tågförbindelse till Hillosensalmi nära Repovesi nationalpark. Lokalbussarna har transporterat vandrare från Åbo till Kurjenrahka, i huvudstadsregionen Hop on Hop off-linje till Sibbo storskogs nationalpark och från Tammerfors till Seitseminen och Helvetinjärvi. Kunderna har berömt samarbetet och hoppas på en fortsättning.

Finansieringen ska motsvara nationalparkernas popularitet

Forststyrelsen har på ett betydande sätt kunnat minska reparationsskulden för nationalparkernas servicestrukturer, som 2019 uppskattades uppgå till 39 miljoner euro. Regeringens särskilda finansiering, dvs. så kallad finansiering för framtidsinvesteringar gjorde detta möjligt.

– Utan separat finansiering skulle situationen ha varit ohållbar när antalet besök ökade explosionsartat. Naturvärdena skulle ha äventyrats och kundernas säkerhet och upplevelser hade försämrats kraftigt, konstaterar Henrik Jansson.

Forststyrelsen betonar att man i nästa års budget och under nästa ramperiod för statsfinanserna måste säkerställa en permanent finansiering av skötseln av nationalparkerna till en nivå som förhindrar att ny reparationsskuld uppstår.

– Högklassiga friluftskonstruktioner och -tjänster krävs också för att de utländska resenärerna ska återvända. Endast på så sätt kan vi bidra till att den naturbaserade turismen återhämtar sig .

Läs mer i bloggen:
Henrik Jansson: Kansallispuistoja ei saa päästää rapistumaan uudelleen (linkedin.com).

Forststyrelsen följer årligen upp antalet besök i nationalparkerna och andra populära naturobjekt och rapporterar om antalet besök på årsnivå samt i samband med mellanrapporteringen under perioden 1.1–31.7.

Antalet besök i nationalparker 1.1.–31.7.2022 (pdf)

Mer information:

Helhetsbild och finansiering: Naturtjänstdirektör Henrik Jansson, 0400 328 759

Visit Finland: Direktör Kristiina Hietasaari (intervjuförfrågningar: heli.hemgard (at) businessfinland.fi, 040 901 5219)

Parkchefer områdesvis (e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@metsa.fi):

  • Kust- och skärgårdsområdet (inkl. huvudstadsregionen): Harri Karjalainen, 040 538 6346
  • Inre Finland: Tuula Peltonen, 0400 924 534
  • Östra Finland: Matti Hovi, 040 534 8931
  • Bottniska viken (inkl. Syöte): Saara Airaksinen, 040 779 2680
  • Nordöstra Kajanaland: Sari Alatossava, 040 801 4044
  • Nordbotten: Jarmo Asell (fältchef), 040 359 3376
  • Fjäll-Lappland: Pekka Sulkava, 0400 815 660
  • Norra Lappland: Pirjo Seurujärvi, 0400 125 782

Antalet besök och deras riksomfattande utveckling: specialplanerare Liisa Kajala, 0400 233 571

Bilder och material: kommunikationschef Outi Ala-Härkönen, 040 5173693