Publicerad 2.7.2018

Metallsökning med detektor som sommarhobby? För att gräva på statens marker behöver man alltid skaffa tillstånd på förhand!

Är du intresserad av att söka efter metallföremål i marken? I så fall vill Forststyrelsen påminna om att man i enlighet med allemansrätten får använda en metalldetektor på de statens marker som Forststyrelsen förvaltar för att lokalisera metallföremål. Men innan man börjar gräva i jorden ska man ha tillstånd av markägaren. I naturskyddsområdena beviljas dock sådana tillstånd endast för vetenskapliga ändamål.

När det gäller fornlämningar och kulturarvsobjekt behövs tillstånd från Museiverket också. Du hittar mer information i Museiverkets guider om hur amatörer kan hjälpa till att klarlägga den del av vår historia som ännu är dold i marken.

Leta får man – men inte gräva utan tillstånd

Enligt allemansrätten är det tillåtet att använda metalldetektorer. Men om man också vill gräva måste man ha samtycke eller tillstånd av Forststyrelsen. Man bör ansöka om samtycke minst två veckor i förhand genom att skicka ett e-postmeddelande till Forststyrelsens registratorskontor: kirjaamo(at)metsa.fi. Av meddelandet ska framgå sökandes namn och kontaktuppgifter, det planerade grävområdet och ändamålet för sökningen.

Man får gräva endast med handredskap, så att man orsakar så lite skada på terrängen och trädens rötter som möjligt. När man är klar med grävningen ska man genast täcka över området. Den som fått samtycket ansvarar för eventuella olägenheter och skador som verksamheten gett upphov till.

Endast med specialtillstånd i kulturarvsobjekt och naturskyddsområden

Ruiner av ett gammalt hus i skogen. Foto: Forststyrelsen.I naturskyddsområden ska man ta i beaktande skyddsområdets begränsningar i rörelsefriheten. Om inga sådana begränsningar förekommer, kan man vistas i området med en metalldetektor i enlighet med allemansrätten. Man får dock inte gräva i marken utan ett forskningsstillstånd. Forststyrelsens Naturtjänster kan bevilja ett forskningsstillstånd för verksamheten om det är fråga om en vetenskaplig undersökning. Forskningstillstånd kan sökas med blankett på sidan www.metsa.fi/web/sv/forskningsochrorelsetillstand .

En förutsättning för beviljandet av tillståndet är att verksamheten inte är till skada för kulturarvet, arterna, livsmiljöerna, vården av skyddsområdet och övrig användning. För dylik verksamhet i objekt med fornlämningar som avses i lagen om fornminnen ska man ha tillstånd av Museiverket.

Strikta regler i kulturarvsobjekt

I områden med fornlämningar som avses i lagen om fornminnen får man inte gräva i marken inom ett avstånd på 200 meter från objektet. Det här gäller också för andra kulturarvsobjekt samt tidigare krigsskådeplatser och stridsfält. Från de här områdena får man inte föra bort några som helst föremål. Krigsskrot kan innehålla sprängämnen, så det lönar sig att inte rota i det också för ens egen säkerhet.

Föremålssökaren ska på förhand kontrollera om det i området finns kända fornlämningar och andra kulturobjekt både i Forststyrelsens karttjänst Utflyktskarta.fi och i fornlämningsregistret. I Utflyktskarta.fi syns kulturarvsobjekten då man öppnar ”Sightseeing destinationer/Historiska sevärdheter” i kartlagret. Fornlämningsregistret finns på adressen https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_default.aspx (på finska). Det är på föremålssökaren ansvar att ta reda var det finns krigsskådeplatser och stridsfält.

Får man behålla det föremål man hittat?

Föremål som avses i lagen om fornminnen och hittegodslagen är inte markägarens eller upphittarens egendom. Ett fyndföremål som är mindre än hundra år gammalt och vars ägare är okänd räknas som hittegods. Föremålets ägare fastställs enligt hittegodslagen och polismyndigheten handhar ärendet. Ett fyndföremål som är mer än hundra år gammalt och vars ägare är okänd klassas som löst fornföremål. Föremålets ägare fastställs enligt lagen om fornminnen och Museiverket handhar ärendet. Föremål efter krigshandlingar, så kallat krigsskrot, är försvarsmaktens egendom.

Mer information

Var statens mångbruksskogar och naturskyddsområden ligger framgår av Forststyrelsens karttjänst Maat ja vedet (Land- och vattenområden): www.metsa.fi/karttapalvelu (på finska) samt av vår karttjänst Utflyktskarta.fi genom att öppna ”Skogsbrukets mångbruksskogar” och ”Skyddsområden och utflyktsmål” i Kartlagret.

Museiverkets anvisningar för metallsökning med metalldetektor: www.museovirasto.fi/sv/kulturmiljo/arkeologiskt-kulturarv/arkeologi-som-hobby

Ytterligare information i Forststyrelsen ges (på finska) av
Specialplanerare Pekka Keränen, tel. 040 583 9377, pekka.a.keranen(at)metsa.fi: naturskyddsområden
Markanvändningschef Antti Maukonen, tel.. 0400 358 340, antti.maukonen(at)metsa.fi: mångbruksskogar

Bild: Ruiner av ett gammalt hus i skogen. Foto: Forststyrelsen.