Publicerad 16.11.2021

Mer effekt på vården av livsmiljöer

Användningen av naturresurser har genom tiderna format skogarnas och vattnens naturliga tillstånd och samtidigt påverkat deras skyddsvärden, vilt- och fiskbeståndens livsmiljöer och landskapet. Forststyrelsens Naturtjänster, Skogsbruk och Jakt- och fisketjänster iståndsätter nu försämrade livsmiljöer som en del av sitt grundläggande arbete samt med hjälp av tilläggsfinansiering i olika projekt och Helmi-programmet.

Naturtjänsterna restaurerar myrarna med en takt på femtusen hektar per år med ett sammanlagt mål på trettiotusen hektar. Skogsbruket utför naturvårdsarbete på sammanlagt tusen hektar varje år. I arbetet ingår bland annat restaurering av myrar, skötsel av lundar och solexponerade miljöer samt underhåll av områden med regelbunden bränning. Dessutom avlägsnas vandringshinder för fiskar på nästan hundra olika platser.

Jakt- och fisketjänsterna iståndsätter under ett par år ett tjugotal olika forsområden i tio olika åar och älvar och är med och avlägsnar främmande rovdjur från nästan sjuttio skyddsområden. Fördelarna är övergripande och genomgående. Naturvärdena på varje plats – vilt, fisk, bär, landskap och rekreation – utvecklas i en bättre riktning.

Forststyrelsens Jakt- och fisketjänsters innovativa utveckling av verktyg förtjänar ett särskilt omnämnande. Förra hösten togs en liten sugmuddringsmaskin i bruk i restaureringen av vattendrag. Maskinen som till storleken motsvarar en fyrhjuling lämpar sig för restaurering av bäckar och små åar. Med hjälp av den kan en person avlägsna sediment från avrinningsområdet som samlats under årens lopp och restaurera bland annat bäcköringens lekplatser. Arbetet med att utveckla maskinen fortsätter och i framtiden torde man kunna se dessa maskiner runt om i landet i samband med restaureringen av avrinningsområden.

I restaureringen av livsmiljöer har varje enhet en länk i helheten som har koppling till dess egen verksamhet och verksamhetsmiljö. Varje enhets värdefulla arbetsinsats behövs för att vi ska kunna skapa friska avrinningsområden och ekosystem med myrar, bäckar och strömmande vatten.

En betydande del av Forststyrelsens Naturtjänster och Jakt- och fisketjänsters livsmiljöarbete genomförs för närvarande med separat finansiering. Det är mycket viktigt att denna finansiering får en fortsättning. Dessutom borde man säkerställa att den årliga basfinansieringen av Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster räcker till för att täcka verksamhet som ger konkreta och långvariga fördelar i olika former. Dessutom borde Skogsbruket varaktigt kunna fortsätta sitt värdefulla livsmiljöarbete till förmån för vår natur.

Vårt långsiktiga mål ska vara hela, friska avrinningsområden och ekosystem från vattendelare till havet. Detta mål utmanar såväl Forststyrelsens politiska styrning som vår egen förmåga att bilda regionala nätverk så att resultat säkerställs även för andra än statens marker och vatten.

Mer information

Tf. jakt- och fiskedirektör Jyrki Tolonen/Forststyrelsen, jyrki.tolonen(at)metsa.fi
Texten har publicerats på finska i Forststyrelsens tidning Metsä.fi 3/2021