Publicerad 14.5.2018

Krafttag mot vassen på Storsand i Nykarleby

Nu är det dags för nästa etapp av skötseln av sandområdena på Storsands Natura 2000-område i Nykarleby. Vassen har brett ut sig i rasande takt på den tidigare öppna sandstranden. Både områdets naturtyper och rekreation lider av vassens närvaro.

Vassen kommer att avlägsnas på Storsanden in Nykarleby. Foto: Lena Wargén / Forststyrelsen.Skötseln av området är en del av det riksomfattande Ljus & Eld LIFE -projektet. Projektet görs i samarbete med markägaren; Monäs m fl byars samfällighet och Forststyrelsen. I fjol togs en stor del av trädbeståndet bort från det tidigare öppna flygsandsfältet.

Arbetet med att ta bort vassen och vassrötterna kommer att göras maskinellt. I arbetet iakttas stor försiktighet så att man inte skadar de värdefulla dynformationerna som finns högre upp från vattenlinjen. All vass kommer man inte att få bort med denna arbetsinsats utan även framöver kommer det att krävas att man håller vassen borta med t.ex. slåtter.

Öppna dyn- och sandområden är mycket sällsynta i Finland. Områdena hotas av igenväxning bl.a. till följd av att Östersjön har blivit frodigare och att utsläpp av luftburet kväve har ökat. Tidigare öppna områden kan till slut bli helt skogsbeklädda. Dylika områden kan skötas genom att man avlägsnar träd och buskar och att man fräser bort rötter av vass. På det här sättet kan man återställa en öppen solexponerad miljö som många växter, fåglar och insekter är beroende av.

Projektet Ljus & Eld LIFE (på finska Paahde-Life)

I det delvis EU-finansierade Ljus & Eld LIFE -projektet skapas historia: för första gången i Finland vårdas statens, privat och företagsägd mark i samma projekt. På havsstrandängar, dyner, åsar, hedar och i andra solexponerade miljöer utförs bränning i naturvårdssyfte, träd röjs, hotade arter flyttas till nya områden och främmande arter avlägsnas.

I projektet ingår 69 Natura 2000-områden. Forststyrelsens Naturtjänster koordinerar projektet.

Mera information ger:
skyddsbiolog Lena Wargén, Forststyrelsen, Naturtjänster tel.nr 040 1626051