Publicerad 14.3.2022

Korsnäs havsvindkraftsprojekt skulle ge miljarder i skatteintäkter och påskynda den gröna övergången

Enligt en utredning som Forststyrelsen låtit göra skulle Korsnäs havsvindkraftspark ge Finland skattefördelar på miljarder och sysselsätta tusentals personer under sin livscykel. De anskaffningar som en storinvestering ger upphov till skulle medföra betydande penningflöden både regionalt och nationellt. 

-Havsvindkraftsparken skulle avsevärt öka produktionen av grön energi i Finland i slutet av detta årtionde, sade Forststyrelsens generaldirektör Juha S. Niemelä vid invigningen av Korsnäs kontor måndagen den 14.3.2022.

Finland har som mål att vara världens första fossilfria välfärdssamhälle före år 2035. I egenskap av förvaltare av statens mark- och havsområden har Forststyrelsen en viktig roll när det gäller att uppnå målet. Därför är målet att öka produktionen av ren energi, öka kolsänkorna och -lager och minskar utsläppen.

Om Korsnäs havsvindkraftsprojekt genomförs ökar Finlands vindkraftsproduktion med 5 000 GWh per år. I slutet av år 2021 var Finlands totala vindkraftsproduktion 8061 GWh. Projektet skulle således avsevärt öka produktionen av utsläppsfri energi i Finland i slutet av innevarande årtionde.

Omfattande investering i den regionala ekonomin

-Korsnäs projekt skulle under sin livscykel ha betydande ekonomiska effekter både regionalt och nationellt. Under investeringens hela livscykel skulle det bildas väldigt mycket ny omsättning i Finland genom direkta och multiplikatoreffekter. Att påskynda den gröna övergången är också en väsentlig del av Forststyrelsens strategi, sade Forststyrelsens generaldirektör Juha S. Niemelä.

-I den nya efterfrågan skulle anskaffningar under användningen av vindkraftsparken ingå samt även konsumtionen av människor som arbetar i projektets värdekedja. Enligt de utredningar vi låtit göra skulle storprojektet och dess indirekta effekter höja investeringarna under projektets livscykel till cirka 2,7 miljarder euro. Investeringarna fördelas på själva vindkraftsprojektet och multiplikatoreffekterna på andra branscher, sade Niemelä.

Med beaktande av alla värdekedjor skulle det totala arbetskraftsbehov som projektet skapar i Finland vara betydande. Behovet av arbetskraft är störst under byggtiden, men projektet skapar arbete även under produktionstiden som pågår i tre årtionden. De lokala kommunerna och staten skulle få drygt 3 miljarder euro i skatt på projektet och dess multiplikatoreffekter. Havsvindkraftsparker som byggs innanför territorialvattengränsen betalar fastighetsskatt till den kommun där de är belägna och regionhyra till staten.

Val av partner pågår

Forststyrelsen söker som bäst en erfaren partner på både den inhemska och den internationella marknaden för att utveckla och bygga havsvindkraftsparken. Forststyrelsen är projektutvecklare i Korsnäs och blir senare arrendegivare för havsområdet kring vindkraftsparken. Staten behåller äganderätten till området. Vindkraftsparkens kommersiella produktion beräknas inledas tidigast år 2028.

Forststyrelsens uppgift är att förvalta statens mark- och vattenområden. Intäkterna från Forststyrelsens verksamhet intäktsförs i statsbudgeten.

Mer information: 

Otto Swanljung, enhetsledare, förnybar energi, Forststyrelsen, tfn 0206 394 643, e-post: otto.swanljung@metsa.fi

BAKGRUNDSINFORMATION FÖR REDAKTIONER

Korsnäs havsvindkraftsprojekt
För att öka den fossilfria energiproduktionen utvecklar Forststyrelsen en omfattande havsvindkraftspark utanför Korsnäs. När parken blir klar skulle den producera uppskattningsvis 5 000 GWh energi per år, vilket motsvarar cirka hälften av Finlands vindkraftsproduktion i slutet av 2021.

Korsnäs projekt fortsätter år 2022 med omfattande naturutredningar. I april-maj fortsätter fiskbeståndsutredningarna. I maj kartläggs fåglarnas flyttrutter och ruggningsområden och man gör viloinventeringar på land och till havs. På sommaren är det dags för utredningar av växtlighet och biotoper till havs och på land. På hösten återgår man till att följa upp fåglarnas höstflyttning och kompletterar räkningarna av vilande fåglar. Dessutom utreds flygekorrarnas boplatser och en arkeologisk inventering görs.

Forststyrelsen söker också som bäst en partner för att bygga 70-100 vindkraftverk i havsvindkraftsparken och driva parken som energiproducent. Hela parkens nominella kapacitet är cirka 1 300 MW. Kapaciteten för ett havsvindkraftverk skulle vara 12-20 MW.

Forststyrelsens nya kontor i Korsnäs fungerar som informationspunkt för vårt lands första havsvindkraftspark i industriell skala, som Forststyrelsen planerar för havsområdet utanför Korsnäs, 15-30 km från kusten.

Forststyrelsens utveckling av landbaserad vindkraft
Forststyrelsen är också en betydande utvecklare av landbaserad vindkraft. Före utgången av år 2021 har statens affärsverk deltagit i projektutvecklingen av över 14 % av den vindkraftskapacitet som installerats i Finland. I slutet av år 2021 hade cirka 150 vindkraftverk, dvs. cirka 500 megawatt (MW), installerats på statens marker som förvaltas av Forststyrelsen.

Forststyrelsens klimatprogram
Med sitt klimatprogram främjar Forststyrelsen uppnåendet av Finlands klimatmål och klimatneutralitet före 2035: vi ökar kolsänkorna och -förråden samt produktionen av ren energi, och vi minskar våra utsläpp.
Målen för Forststyrelsens klimatprogram är:
•    Öka kolsänkan i mångbruksskogarna med 10 procent före 2035 samtidigt som man producerar förnybara råvaror för skogsbioekonomin.
•    Tredubbla produktionen av förnybar energi i statens områden före 2030.
•    Minska koldioxidavtrycket från den egna verksamheten.
•    Minska klimatförändringens negativa konsekvenser för mångfalden genom att upprätthålla och utveckla den biologiska mångfalden i mark- och vattenområden.

Mer information:
www.metsa.fi