Publicerad 28.4.2022

Kom och lyssna på berättelser om arkeologiska fynd och livet under vattnet den 7 maj i Forum Marinum i Åbo

Under evenemanget som ordnas i Åbo maritima center Forum Marinum får vi lyssna på aktuella anföranden av experter på den marina naturen och kulturarvet i Skärgårdshavet. Välkommen att lyssna på aktuella teman inom naturskydd och arkeologi och intervjua Forststyrelsens experter den 7 maj!

Vilken påverkan har näringsbelastningen på havet i praktiken? Hur ser det ut under havsytan i Skärgårdshavet? Vad visar arkeologiska fynd om livet som fiskare i Skärgårdshavet under 1500-1800-talet? Forststyrelsens experter svarar bland annat på dessa frågor under Kust-LIFE-projektets temadag för nätverket av kustnatur.

Under evenemanget, som är öppet för allmänheten, får vi lyssna på anföranden om aktuella teman inom naturskydd och kulturarv.

Marinbiolog Heidi Arponen avslöjar vilka hemligheter som döljer sig under ytan i Skärgårdshavet. Undervattensnaturen i Skärgårdshavet har kartlagts i VELMU-programmet redan i 15 år. Trots det har man upptäckt nya mångfaldiga havsbottnar i synnerhet i den yttre skärgården genom de tilläggskartläggningar som genomfördes inom ramen för Kust-LIFE-projektet. Arponen presenterar världen under vattenytan och typiska arter på havsbotten. Hon berättar dessutom hur man utnyttjar informationen om undervattensnaturen bland annat i planeringen av skyddsområden och i planeringen av skötsel och användningen av nationalparken.

– Man har till exempel hittat artrika bandtångsängar som erbjuder hem för tiotals olika arter på Skärgårdshavets sandbotten. Däremot framhävs den färgstarka rödalgsbottnen på stenreven i den yttre skärgården. Det är viktigt att kartlägga områdena för att kunna skydda områden som är viktiga för mångfalden, säger Arponen.

Forststyrelsens specialplanerare Anna Arnkil presenterar ett iståndsättningsprojekt i en grund havsvik, Täktomviken i Hangö, som är det första i sitt slag i Finlands havsområden. Täktomviken hade tidigare klart vatten och sandbotten, men på grund av näringsämnen som runnit ut i havet har viken slammat och vuxit igen. Arnkil lyfter fram med vilka åtgärder man försöker förbättra vikens tillstånd och hur man hittills har lyckats med det.

Specialplanerare för skydd och inventering av kulturarv Tapani Tuovinen berättar om vilka arkeologiska fynd som gjorts i Skärgårdshavet i samband med inventeringarna av kulturarvet. Inventeringarna genomföres inom Kust-LIFE och man hittade kvarlevor av fiske på de yttre öarna från 1500-talet till 1800-talet. I inventeringen kartlades också tecken på torparbebyggelse och traditionell boskapsskötsel samt många slags objekt som är utmärkande för kustens kulturlandskap, från gravrösen från järnåldern till sjömärken och labyrinter av sten från historisk tid.

Välkommen att lyssna på anföranden

Kom och lyssna på mer och bekanta dig närmare med ämnena i Åbo maritima center Forum Marinum lördagen den 7 maj från och med klockan. 11. Det maritima centrets adress är Slottsgatan 72, 20100 Åbo. Du kan lyssna på experternas anföranden enligt följande:

Kl. 11:00 Heidi Arponen: Hur ser det ut under ytan i Skärgårdshavet? (på finska)

Kl. 11:30 Anna Arnkil: Hur kan man iståndsätta en eutrofierad havsvik? (på finska)

Kl. 12:00 Tapani Tuovinen: Vad visar arkeologiska fynd om livet som fiskare i Skärgårdshavet under 1500-1800-talet? (på finska)

Evenemanget är öppet för alla och utöver anförandena byggs Kust-LIFE:s naturstig framför museet. Forum Marinums utställningar med skärgårds- och havstema är öppna kl. 10–18.

Mer information

Planerare Meelis Linnamägi / Forststyrelsen, meelis.linnamagi@metsa.fi, tfn +358405265311

Life, Natura 2000 och Kust-LIFE.