Publicerad 6.5.2020

Inrättande av ett naturskyddsområde på statsägda områden i Kvarken börjar

Miljöministeriets pressmeddelande 6.5.2020

Miljöministeriet börjar bereda en statsrådsförordning om inrättande av ett naturskyddsområde i sådana statsägda områden i Kvarken som reserverats för naturskyddsändamål. Områdena ligger inom kommunerna Korsnäs, Malax, Korsholm, Nykarleby, Vasa och Vörå. Merparten av områdena ingår i nätverket Natura 2000 och i världsarvsobjektet Kvarkens skärgård. Förordningen ska komma i kraft 2021.

Arealen för det område som granskas uppgår till cirka 101 000 hektar, varav cirka 3 000 hektar är markområden. Projektet för inrättande av skyddsområdet gäller endast statsägda områden. Arealen för det skyddsområde som ska inrättas under beredningen kommer att preciseras, särskilt i fråga om havsområdet.

Under beredningen ordnas samrådsmöten med landskapsförbundet, kommunerna, lokala jaktföreningar, naturskyddsföreningar och andra föreningar samt andra lokala aktörer. Tidpunkten för mötena fastställs på hösten. Syftet med diskussionerna är att samla information om och utreda olika aktörers synpunkter på lokala särdrag och på behovet av och möjligheterna till undantag som rör jakt. I ett senare skede kommer också utlåtanden om förordningsutkastet att begäras av alla centrala aktörer.

Pressmeddelandet i sin helhet samt en översiktskarta hittar på miljöministeriets webbsida:
ym.fi/sv-FI/Aktuellt/Nu_inleds_beredningen_av_en_forordning_o(56888)