Publicerad 23.5.2023

I Övre Lappland utnyttjades maskininlärningsmetoder för kartläggning av förändringar i naturen – projektet fick Forststyrelsens miljö- och innovationspris

Forststyrelsen har beviljat miljö- och innovationspriset för ett projekt där nästan tre miljoner hektar skydds- och ödemarksområden i Övre Lappland kartlades med hjälp av fjärrkarteringsmaterial och maskininlärningsmetoder. Projektet producerade samtidigt aktuell information om klimatförändringens inverkan på den nordliga naturen.

Forststyrelsens miljö- och innovationspris för 2022 har beviljats fjärrkarteringsprojektet av naturen i Övre Lappland. Det är fråga om ett gemensamt projekt mellan Forststyrelsen och Finlands miljöcentral, vars mål var att uppdatera den föråldrade informationen om naturtyper som samlats in på 1990-talet samt att testa och utveckla nya kartläggningsmetoder i skyddsområdena.

– Aktuell naturinformation är viktig bland annat för bedömningen av klimatförändringens konsekvenser. Samtidig insamling av information från ett så här stort område skulle inte ha lyckats med traditionella metoder. Bland annat syns minskningen av palsmyrar till följd av klimatförändringen i kartläggningens resultat, berättar projektets projektkoordinator Anna Tammilehto vid Forststyrelsen.

Under åren 2020–2022 kartlades nästan tre miljoner hektar skydds- och ödemarksområden i Övre Lappland. I inventeringen av områdenas naturtyper utnyttjades fjärrkarteringsmaterial och maskinell intelligens som man lärde att identifiera olika naturtyper. Som undervisningsmaterial användes information om naturtyper som samlats in i terrängen från 4500 provytor.

– I projektet utnyttjades de fjärrkarteringsmetoder som redan används inom skogsbruket på ett nytt och innovativt sätt för att uppdatera informationen om naturtyperna. Detta gjorde det möjligt att samla in exakt och aktuell naturinformation på ett kostnadseffektivt sätt från ett mycket stort område. Projektets resultat främjar för sin del Forststyrelsens strategiska mål för att stävja naturförlusten och klimatförändringen, betonar Forststyrelsens generaldirektör Juha S. Niemelä.

Fjärrkarteringsprojektet är ett utmärkt exempel på vilka fördelar man kan uppnå med hjälp av digitaliseringen. Med hjälp av maskininlärningsmetoderna producerade projektet det mest exakta materialet någonsin om naturtyperna och naturtillståndet i skydds- och ödemarksområdena i Övre Lappland. Resultaten kan utnyttjas bland annat för rapportering, uppföljning av förändringar, bedömning av hotade naturtyper samt planering av skötseln och användningen av områdena.

Miljö- och innovationspriset överräcktes den 23 maj till Anna Tammilehto, projektkoordinator för fjärrkarteringsprojektet i Övre Lappland samt Arto Saikkonen och Elisa Pääkkö som ansvarat för projektplaneringen och genomförandet.

Med miljö- och innovationspriset vill Forststyrelsen inspirera sin egen personal att utveckla innovativa lösningar som främjar naturtillståndet. Priset beviljas årligen personer, grupper eller projekt som genom innovation, verksamhet eller initiativ främjar Forststyrelsens centrala miljömål, såsom att öka biologiska mångfalden, stävjande av klimatförändringen, hållbar vård av naturresurser, hållbar naturturism eller miljöskydd.

Mer information:
Anna Tammilehto, projektkoordinator, Forststyrelsen, anna.tammilehto(at)metsa.fi, tfn 0206 39 6040
Generaldirektör Juha S. Niemelä, Forststyrelsen, juha.niemela(at)metsa.fi, tfn 0206 39 4201