Publicerad 28.9.2018

I Nyland och Sydöstra Finland ökar man företagares möjligheter att vårda betesmarker inom naturskyddsområden

Publicerad 28.9.2018

”Lumovoimaa! Naturskyddsområden som inkomstkälla för landsbygdens företagare” är ett projekt med målet att öka skötseln av ängar och hagmarker inom naturskyddsområden med hjälp av bete, slåtter samt röjning av trädbeståndet och buskskiktet. Vi kommer med idéer för nya arbetsmöjligheter för lantbruksföretagare och söker även efter nya ängar och betesmarker inom Nylands och Sydöstra Finlands naturskyddsområden.

I projektet som pågår till år 2020 intensifieras samarbetet mellan Forststyrelsen, Pro Agria, boskapsuppfödare och lantbruksföretagare. Inom projektet söker man bland annat vid gemensamma betesmöten efter lösningar på specialfrågor för naturskyddsområden och bekantar sig med god praxis under en studieresa. Planeringsmetoderna förenklas och förenhetligas.

– Med effektivt samarbete når man kostnadseffektivt slutresultat. Företagarna kan få stöd för skötseln av naturbeten med EU:s miljöavtal. Det finns värdefulla ängar och naturbeten inom Forststyrelsens naturskyddsområden och inom privat ägo. Därför är de ofta intressanta specialobjekt för företagare, konstaterar projektchef Tiina Kanerva från Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster vid Forststyrelsen.

Östfinska lantrasens kor pä bete i Kyrkslätt. Foto Kalle Kataila.Vården av de ängar och hagmarker, det vill säga kulturlandskap, som sköts av Forststyrelsens Naturtjänster har blivit tre gånger större inom statens skyddsområden och sju gånger större i privata skyddsområden de senaste tio åren. Sommaren 2018 betade sammanlagt nästan 600 nötkreatur, lamm och hästar inom Forststyrelsens naturskyddsområden i Nyland.

I Sydöstra Finland finns det betesområden bland annat i Byabäcksdalen inom Sibbo storskogs nationalpark och på öarna inom Östra Finska vikens nationalpark. I Västra Nyland hittar man betesområden i Hangö udds, Lojoöns, Kyrkslätts och Esbos många naturskyddsområden samt i Ekenäs skärgårds och Noux nationalparker. Till exempel i Kyrkslätt har nötkreaturen betat vid havsstrandängar som är värdefulla för fågelbeståndet på nytt från och med början av 2000-talet.

De ansvariga för projektet Lumovoimaa! är Forststyrelsens Naturtjänster tillsammans med ProAgria Etelä-Suomi ry samt Lantbruks- och hushållskvinnorna. Projektet finansieras av NTM-centralerna i Nyland och Sydöstra Finland genom den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Mer information:
Projektchef Tiina Kanerva, Forststyrelsen, tfn 040 565 6329, tiina.kanerva(at)metsa.fi
Planerare Martina Reinikainen, Forststyrelsen, tfn 040 193 2058, martina.reinikainen(at)metsa.fi

Östfinska lantrasens kor pä bete i Kyrkslätt. Foto Kalle Kataila.