Publicerad 11.7.2022

I Björneborg hittades vad man tror är Satakuntas enda förekomst av glasört och en akut hotad skalbaggsart

Glasörten, en saltlandsväxten på havsstränderna, är en sällsynt delikatess i Satakunta. Veterligen finns det bara en förekomst kvar. Om även den försvinner blir också många insekter hotade. 

Förekomsten gladde Forststyrelsens Naturtjänsters planerare Aila Tarvainen som inventerar området.

– Glasörten är en ettårig växt. Den ser ganska speciell ut. Det är en fluffig växt med fjälliga blad. De små, små blommorna märks knappast, vilket inte är konstigt. Växten blir högst 15 centimeter lång. Fröet är bara en millimeter stort och grobarheten rasar redan på ett år, och fröbanken är kortvarig , berättar Tarvainen.

Landhöjningen och igenväxningen är hotfaktorer

Ängarnas tillstånd förändras till följd av landhöjningen, vilket hotar glasörten (Salicornia perennans). Landhöjningen leder till att ängar torkar ut och de vegetationsfria saltfläckarna minskar när de så småningom lösgörs från havsvattnets influensområde.

En oansenlig, liten växt på sandstranden.
Galsört. Foto: Aila Tarvainen.

– En annan betydande orsak är att strandvegetationen växer igen. Växten trivs på fläckar med lite vegetation. Ännu på 1950-talet har glasörten täckt stora områden främst i Ytterö slamområden. Det behövs alltså kontinuerligt bete, säger Tarvainen.

Även om glasörten trivs på nästan vegetationsfria fläckar är glasörtbestånden och de områden som de bildar viktiga också för insekter, såsom skalbaggar och fjärilar.

Ur insekternas synvinkel är områdena mycket unika och till och med farliga livsmiljöer. Flera skalbaggs- och fjärilsarter har dock specialiserat sig på dessa föränderliga och geografiskt mycket splittrade öppna översvämningsstränder som stöter på störningar. Dessa arter har i de nuvarande förhållandena i Finland blivit utsatta till följd av sin specialisering och sina krav; väldigt många har blivit hotade.

I Björneborg påträffades också den akut hotade bledius spectabilis

Planerare Heli Vainio fråm Forststyrelsens Natutjänster tröstar med att konstatera att Björneborgsregionen ändå verkar ha möjligheter att påverka bevarandet av dessa arter.

– I år hittade man på ett annat ställe i Björneborg akut hotade kycklingsorkar, i inventeringarna vid NTM-centralen i Egentliga Finland, avslöjar Vainio.

Allt som allt har man observerat den imponerade Bledius spectabilis, det vill säga “saltfläckarnas soldat”, på fyra ställen i Finland: på två platser i Björneborg och dessutom på Åland och i Hangö.

En litet alle en centimeter lång, smal skalbagge.
Skalbaggen Bledius spctabilis. Foto : Heli Vainio.

– Den här arten har ett fantastiskt spjut ovanför sitt huvud och gräver fantastiska gångar för sug själv eller sina avkomlingar i saltfläckens fina sand eller lera. Arten är dessutom en slags indikatorart, eftersom förekomsten av den ofta innebär att även andra krävande skalbaggsarter trivs i området, säger Vainio.

Mer information:

Planerare Aila Tarvainen, Forststyrelsen, Kustens naturtjänster: tfn 040 619 0291, aila.tarvainen@metsa.fi

Planerare Heli Vainio, Forststyrelsen, Kustens naturtjänster: tfn 040 578 7289, heli.vainio@metsa.fi

Logo av miljöprogrammet Helmi med en fåfel, fjäril och växter i en teckning.