Publicerad 27.6.2019

Hur kommer Bottenhavet att se ut år 2120?

Hur kommer havet att se ut för dina barnbarn? Ett stort samarbetsprojekt, ECOnnect, mellan Österbotten, Västernorrland och Västerbotten skall undersöka hur havet kommer att förändras inom de närmaste 100 åren. Klimatförändringen kommer att påverka Bottniska vikens innevånare på sätt som vi ännu inte helt känner till.
– Klimatförändringen är något som kommer även att påverka livet under ytan och det är viktigt att vi redan nu tar reda på hur framtiden kommer att se ut, säger Roosa Mikkola, specialplanerare vid Forststyrelsen.
Marinbiologerna dyker och gör bottendjursprovtagning detta år. Interreg Botnia-Atlantica VA projektet Econnect kommer att kombinera de nyaste klimatscenarierna med den kunskap vi har om havet idag. Projektet tar fram underlag för framtida förvaltning av havet men likaså om de effekter klimatförändringen kommer att ha på lokal befolkning.
Bottniska viken är ett speciellt område i Östersjön. Den låga salthalten gör att arterna får kämpa för sin överlevnad. Klimatförändringen väntas leda till ökad nederbörd och därmed en lägre salthalt i havet, vilket gör att sådana arter försvinner från området, däremot kan antalet sötvattenarter öka. Forskare inom klimatologi har producerat scenarier för Östersjön hur havet kommer att påverkas beroende på vilka scenarier följs. Hur dessa effekter som helhet kommer att påverka olika naturtyper, arter och konnektivitet, det vill säga arters möjlighet att sprida sig, är ännu oklart.
Saltvattensfiskarter så som havslekande sik och strömming befaras minska medan sötvattensarter som tex. mört och gös kan öka. Möjligheten att åka skridskor, skida eller ispimpla riskerar försämras i och med brist av havsis. Det som befolkningen idag tar för givet kan vara historia om 100 år. Likväl kan uppvärmningen medföra nyttor för människan som vi inte är än medvetna om.
Samarbetspartners inom projektet är Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Västerbotten samt från Finland Forsstyrelsens Naturtjänster och Närings- trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.
Klimatförändringens effekter på havet:
  • havet blir varmare
  • havet blir surare
  • havsnivån stiger
  • salthalten minskar
  • kraftigare nederbörd, ökad vind
Mera infomation:
Roosa Mikkola, roosa.mikkola(at)metsa.fi, tfn: 040 481 0251 (till 5.7. 2019)
Anette Bäck, anette.back(at)metsa.fi, tfn 040 749 7621