Publicerad 27.6.2022

Hotade marina arter kartläggs nu noggrannare än någonsin i Finlands kustvatten

Karteringarna inom VELMU-programmet fokuserar i sommar på hotade och nära hotade arter. Med hjälp av modeller som förutspår förekomsten av olika arter har cirka 200 områden från Torneå till Fredrikshamn valts ut, där man letar efter sju hotade arter. Hotade arter har aldrig tidigare karterats i våra havsområden i denna omfattning.

Två personer i vattnet. Den ena flyter på magen och tittar till botten, den andra sitter ovanpå en sup-bräda.
En sup-bräda används ofta som stöd i karteringarna. Foto: Jaakko Haapamäki / Forststyrelsen.

Var gömmer sig de hotade arterna i Finlands havsområden och vilka faktorer påverkar deras förekomst? Bland annat dessa frågor söker man svar på när karterarna inom VELMU (Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur) utreder förekomsten av hotade arter i nästan hela Finlands kustområden. Sju hotade eller nära hotade arter har valts ut som föremål för karteringen.

VELMU-programmet har kartlagt Finlands havsområden i nästan två decennier. Även hotade arter har kartlagts tidigare i samband med andra karteringar längs kusten, och mer riktat med hjälp av modellering i Kvarken och Bottenviken. I år utnyttjar man modeller för att leta efter hotade arter även i sydligare områden där det har gjorts färre observationer av de arter som valts ut för granskningen. Karterarna letar också efter hotade arter i områden där de tidigare förekommit men sedan har försvunnit ifrån. Arter försvinner i huvudsak på grund av övergödning, igenväxning av stränder och strandbyggande.

Det långsiktiga kartläggningsarbetet inom VELMU har gjort det möjligt att modellera utbredningen av undervattensarter. Finlands miljöcentral SYKE har tagit fram modeller för över 150 arter. Med hjälp av modellerna kan man identifiera möjliga förekomster av arter i hela Finlands havsområde.

Bland modellerna valdes sju arter ut som Forststyrelsens havsteam kommer att kartlägga från midsommar till början av september. Även NTM-centralerna i Norra Österbotten, Lappland och Sydöstra Finland kartlägger hotade arter i Finlands kustområden i samarbete med VELMU.

Specialforskare Louise Forsblom från SYKE har ansvarat för anpassande av modellerna och berättar att resultaten har jämförts med tidigare kartläggningsuppgifter.

“Jag väntar med spänning på att få höra vad som hittas under sommarens karteringar. Förhoppningsvis hittas många nya förekomster “, säger hon.

Karteringar görs också nära städer

Kartläggarna letar efter uddnate (Potamogeton friesii), ävjepilört (Persicaria foliosa), stjärnslinke (Nitellopsis obtusa), ishavshästsvans (Hippuris tetraphylla), fyrling (Crassula aquatica), småsvalting (Alisma wahlenbergii) och stor natebock (Macroplea pubipennis). Utöver dessa letar man också efter den starkt hotade arten raggsträfse (Chara horrida), som det hittills gjorts mycket få observationer av.

De områden som valts ut på basis av modelleringen kartläggs en kvadratmeter i taget för att leta efter den art som modellen förutspått ska finnas i området.

“En stor del av arterna trivs i skyddade vikar, så kartläggarna kommer att få gyttjebad och plöja igenom vassruggar. Kartläggningar genomförs också i urbana områden, exempelvis i Borgå, Esboviken och i närheten av Vasa centrum”, berättar planerare Rasmus Boman från Forststyrelsen.

Modelleringen har inte tidigare använts i den här skalan som stöd för att leta efter enskilda arter i havsområdena, så i höst vet man mer om hur väl metoden fungerar. Med hjälp av den information som samlats in under kartläggningarna kan modellerna i framtiden utvecklas så att de blir ännu noggrannare. Dessutom får man helt ny information om förekomsten av hotade arter.

Det är nödvändigt att kartlägga hotade arter och skydda deras livsmiljöer för att trygga den marina naturens mångfald. Internationella avtal och EU:s strategi för biologisk mångfald förutsätter också att Finland vidtar åtgärder för att stoppa naturförlusten före 2030.

Mer information

  • VELMU-programmet och modelleringen: Markku Viitasalo markku.viitasalo@syke.fi, tfn +358 295 251 742, och Louise Forsblom louise.forsblom@syke.fi, tfn +358 295 251 013.
  • NTM-centralernas kartläggningar: NTM-centralen i Lappland: överinspektör Heli Lehvola, heli.lehvola@ely-keskus.fi, tfn + 358 (0) 295 037 098; NTM-centralen i Norra Österbotten: överinspektör Maarit Vainio, maarit.vainio@ely-keskus.fi, tfn + 358 (0) 407743812; NTM-centralen i Sydöstra Finland: Biolog Petra Pohjola, tfn 0295 029 227, petra.pohjola@ely-keskus.fi