Publicerad 8.8.2022

Handbok för jakt på främmande rovdjur i skärgården har publicerats

Forststyrelsen har stött jakten på främmande rovdjur i skärgården i flera decennier och tryggat fågelbeståndets häckningsframgång. Forststyrelsen har nu publicerat anvisningar för hur jakten på mink och mårdhund i skärgården ska genomföras.

Helheten grundar sig på erfarenheter av jakt som förbättrar häckningsresultaten och faktorer som påverkar dem. Publikationen är ett informationspaket för alla som är intresserade av de metoder som används vid jakt på främmande rovdjur samt utmaningar med jakten och konsekvenserna för fågelbeståndet. Finlands viltcentral, Natur- och viltvårdsstiftelsen (LRS) och Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys (Skärgårdsnaturens vård- och skyddsförening, SLHRY) har deltagit i arbetet med publikationen.

Forststyrelsens arbete med jakt på främmande rovdjur har varit mest aktivt i Skärgårdshavet. Jakten på mink i den yttre skärgården med hjälp av jakthundar inleddes redan på 1990-talet och lade grunden för systematisk jakt. Senare utvidgades jakten på främmande rovdjur genom Sotka-projektet (åren 2020–2021) under ledning av Finlands viltcentral, så att de blev mer omfattande regionalt. Dessutom utvecklades jaktmetoder som fokuserar på mårdhund.

– I Skärgårdshavet och Västra Nylands skärgård har man med hjälp av den logik som sammanställts i publikationen skapat områden som används för att kontinuerligt upprätthålla områden som är fria från främmande rovdjur, konstaterar projektchef Mikko Toivola från Forststyrelsen.

I skärgården grundar sig jakten på främmande rovdjur på att utnyttja jakthundar på ett effektivt sätt. Användningen av hundar i skärgårdsområdena kräver ordentlig kompetens och omsorgsfull skolning av hundarna. När man jagar med hundar på rätt sätt kan man på ett kostnadseffektivt sätt minska mängden mink och mårdhund. Publikationen lyfter också fram fördelarna och utmaningarna med att använda hundar vid jakt i skärgården. Hundarna arbetar naturligtvis inte utan kunniga hundförare. Rapporten ger som helhet också anledning att fundera över kraven som ställs på personer som deltar i jakten.

– I skärgården innebär väl utfört vårdarbete i bästa fall områden som är helt fria från rovdjur. De som deltar i jakten borde ha naturvård som motiv hellre än jakt eller fångst, säger Tommy Arfman från Skärgårdsnaturens vård- och skyddsförening.

Jakten på mink och mårdhund har en positiv inverkan på fåglarnas häckningsframgång i skärgården. I publikationen presenteras de preliminära resultaten av inventeringen av fågelbeståndet i Tunnhamn i Skärgårdshavet som gjorts inom ramen för Sotka-projektet. Fågelbeståndet i skärgården verkar återhämta sig snabbt när mårdhundarna elimineras. Jakten måste vara regelbunden. Om jakten före häckningsperioden uteblir, kan nyttan för fågelbeståndet snabbt gå förlorad.

– Våra undersökningar i Tvärminne har visat att minskad jakt under våren genast ökade antalet ejderhonor som dödats av främmande rovdjur, berättar Kim Jaatinen vid Natur- och viltvårdsstiftelsen.

För många kan det komma som en överraskning att mårdhundar förekommer längst ut i skärgården. Det har dock knappt gjorts några tidigare utredningar om hur mårdhunden rör sig i skärgården. För dem som är intresserade av mårdhundens liv i skärgården erbjuder rapporten mycket ny information. 19 GPS-märkta mårdhundar har följts i Sotka-projektet. Det illustrerar hur mårdhundarna i skärgården rör sig under olika årstider. Mårdhunden tar sig till nya områden i skärgården genom att simma, men framför allt genom att gå över isen. På ögrupper med gynnsamma förhållanden kan antalet individer bli mycket stort. Rapporten ger dock en hoppfull bild av hanteringen av mårdhundsstammen i skärgården. Med hjälp av samspel mellan kunniga jägare och hundar kan mårdhundarna avlägsnas från vidsträckta skärgårdsområden.

Mer information:

Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster, projektchef Mikko Toivola:  mikko.toivola@metsa.fi, tfn 040 1935947

Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys (Skärgårdsnaturens vård- och skyddsförening), ordförande Tommy Arfman: slhsy19@gmail.com, tfn 0405891799

Natur- och viltvårdsstiftelsen, verkställande direktör Kim Jaatinen: kim@luontojariista.fi, tfn 0405945186

Naturvårdsmässig jakt av främmande rovdjur i skärgården – Sotka-projektets resultat (julkaisut.metsa.fi)

www.vieraspeto.fi