Publicerad 30.7.2019

Frivilliga röjer igenväxta betesmarker på Örö i Skärgårdshavet – traditionslandskapens arter gynnas

Pressmeddelandet från WWF Suomi och Forststyrelsen 30.07.2019

Ett tjugotal frivilliga röjer som bäst skogsbevuxna strandängar till betesmark på Örö i Kimitoön på talkoläger som ordnats av WWF och Forststyrelsens Naturtjänster. Örö kustfort användes som betesmark för skärgårdsbornas boskap under århundraden. På ön finns flera utrotningshotade arter och naturtyper.

På det veckolånga talkot (27.7–3.8) röjs klibbalar och tallar som under de senaste årtiondena har vuxit på strandängarna i viken Balget vid Örö.

”En del av strandskogarna som gränsar till strandängarna öppnas åter till glest trädbevuxna beteshagar, varpå man får fram de fullvuxna gamla träden. Största delen av området förblir ändå trädbevuxna skogsbeten”, berättar planerare Esko Tainio vid Forststyrelsens Naturtjänster.

”Om ett par år släpps boskap och eventuellt får ut på betesmarken som nu röjs. Naturstigen som går längs betesmarken förblir i användning”, tillägger Tainio.

Örö, som år 2015 slutade användas av försvarsmakten och anslöts till Skärgårdshavets nationalpark användes under århundraden som betesmark för skärgårdsbornas boskap innan fästningarna byggdes på ön.

”På Balgets stränder påträffas utrotningshotade naturtyper såsom strandängar, friskängar samt sandiga torrängar. På dem växer krävande växter som trivs i traditionslandskap och solexponerade miljöer, såsom revig blodrot, gulmåra, backtimjan, blodnäva, kustarun och på dessa växter lever i sin tur många utrotningshotade insektarter”, berättar programchef Petteri Tolvanen vid WWF Finland.

”De gynnas alla av att träden röjs bort och betesmarkerna återställs.”

Dessutom gynnas rastande flyttfåglar av åtgärderna. Örö ligger längs flyttvägarna, varpå bland annat vadare och andfåglar lockas till den grunda havsviken med dess våtmarker när den låga strandängen sprider sig.

Havsviken Balget har drabbats hårt av övergödningen i Östersjön. Viken som öppnar sig mot söder drar till sig trådalger som försvagar syretillståndet i vattnet och hopar sig på strandängarna och övergöder dem till högväxta vassområden.

WWF har anordnat talkoläger alltsedan år 1977. På Örö ordnas nu talko för tredje gången.

Åtgärderna på Örö är en del av projektet Kust-LIFE, som leds av Forststyrelsen och finansieras av EU. I projektet restaureras betydande kust- och skärgårdslivsmiljöer, såsom solexponerade områden, strandängar, lundar och beteshagar.

Sommaren 2019 ordnar WWF sammanlagt sju talkoläger vid platser med ansenliga naturvärden. Lägren är en del av Allergi-, Hud- och Astmaförbundets projekt Terve askel luontoon i samarbete med WWF. I projektet upplyser man folk om naturens hälsoeffekter samt uppmuntrar till motion i naturen genom självständigt och deltagande frivilligarbete till förmån för naturen. Projektet finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA.

Ytterligare information:
Programchef Petteri Tolvanen, WWF, tfn 0400 168 939, petteri.tolvanen(at)wwf.fi
Planerare Esko Tainio, Forststyrelsen, tfn 040 538 1637, esko.tainio(at)metsa.fi

Kust-LIFE
Allergi-, Hud- och Astmaförbundets projekt Terve askel luontoon (www.allergia.fi, på finska)
Skärgårdshavets nationalpark (www.luontoon.fi)
Örö kustfort (www.luontoon.fi)