Publicerad 11.6.2019

Frivilliga hjälper hotade arter på Tulluddsstranden i Hangö

WWF och Forststyrelsens Naturtjänster, 11.6.2019

WWF ordnar och Forststyrelsens Naturtjänster ordnar tillsammans ett talkoläger på Tulluddsstranden i Hangö 8–15 juni. På talkot hjälper man Tulluddsstrandens dyrbara dyner och torrängar, som hotas växa igen med skog och täckas av vegetation. Tiotals hotade arter drar nytta av de frivilligas arbete.

Igenväxning av de öppna habitaten såsom dyner och torrängar är den näst största orsaken till att Finlands arter hotas. Igenväxning är också ett hot mot Tulluddsstrandens dynområde där det lever 45 hotade och nära hotade insekt- och växtarter. Igenväxning orsakas av tidigare skogsodling och övergödning, vilket beror på kvävenedfall från fossila bränseln.

På talkolägret som ordnas av WWF och Forststyrelsens Naturtjänster minskas övergödningen av dynområdet genom att gallra det tallbestånd som vuxit upp efter krigen.

– Talkolägrets huvuduppgift är samla ihop avverkningsavfallet från fällda tallar och förbättra livsbetingelserna för arter som trivs på dyner och i solexponerade miljöer genom att ta fram sanden i de soligaste groparna och sydsluttningarna. Med talkohjälp löper även de största arbetena smidigt, och på WWF:s läger får man alltid mycket gjort, säger WWF:s naturskyddsexpert Teemu Niinimäki.

– WWF och Forststyrelsen har långa traditioner av att ordna talkoläger tillsammans. Forststyrelsen väljer område och planerar arbetsplatsen, medan WWF för sin del bjuder in frivilliga till platsen och ansvarar för utrustning och catering, berättar Niinimäki.

Naturvårdsarbetet på Tulluddsstranden har också väckt diskussion i Hangö. En del lokala invånare har uttryckt oro för hur arbetet för naturen påverkar områdets rekreations- och landskapsvärden.

Tulluddstranden i Hangö efter att man har gallrat bort några träd på sanddyner. Foto: Esko Tainio, Forststyrelsen.– Vi har ordnat två möten för allmänheten med Hangö stad innan arbetet påbörjades och har delat information om saken i medier och på nätet. Arbetet bygger på områdets skötsel- och användningsplan, som både staden och NTM-centralen har godkänt. Landskaps- och rekreationsvärden beaktas i arbetet, till exempel bevaras alla ståtliga tallar som är ett par hundra år gamla. Vi motarbetar också vresros och samlar ris och skräp under lägret, så stranden är trevlig att återvända till från och med midsommar, berättar planeraren Esko Tainio från Forststyrelsen.

Forststyrelsen har fått finansiering av Europeiska unionen för Tulluddsstrandens läger genom projektet Ljus & Eld-LIFE.

Sommaren 2019 anordnar WWF sammanlagt sju talkoläger på platser av betydande naturvärde. Lägren är en del av Allergi-, hud- och astmaförbundets projekt Terve askel luontoon, som har WWF som partner. Syftet med projektet är att erbjuda upplysning om naturens hälsoeffekter samt uppmuntra till att röra sig i naturen med hjälp av självständigt och aktiverande frivilligarbete för naturen. Nästan alla läger ordnas på skyddsområden förvaltade av Naturtjänsterna.

Bild: På Tulluddstranden har man avlägsnat några mindre träd på sanddyner med maskin före talkoarbetet. Foto: Esko Tainio, Forststyrelsen.

Mera information:
naturskyddsexpert Teemu Niinimäki, WWF, 050 524 3206
planerare Esko Tainio, Forststyrelsen, Naturtjänster, 0206 38 4581