Publicerad 7.3.2018

Framgångsrikt år för Forststyrelsen

För Forststyrelsen var 2017 det första hela verksamhetsåret under den nya lagen om Forststyrelsen. Året var framgångsrikt – resultatmålet överträffades och även andra mål som ställts upp för Forststyrelsen nåddes. Forststyrelsens framgång kräver samordning av intressentgruppernas olika önskemål och behov.

Koncernens omsättning uppgick till 328 miljoner euro, vilket var mindre än året innan då omsättningen var 341 miljoner euro. Forststyrelsekoncernens årsresultat var 105,9 miljoner euro. Forststyrelsen betalar 92,7 miljoner euro av resultatet för 2017 till staten. Därutöver betalar Forststyrelsen Skogsbruk Ab 5,4 miljoner euro i skatt på sitt resultat.

”Vi handlar tillsammans och samstämmigt. Vårt mål är att utveckla användningen av statens mark- och vattenegendom på ett ansvarsfullt sätt så att det gagnar hela samhället så bra som möjligt”, berättar generaldirektör Pentti Hyttinen.

Framgång inom alla ansvarsområden

För Forststyrelsen Skogsbruk Ab, som svarar för Forststyrelsens huvudsakliga affärsverksamhet, var omsättningen 296,7 miljoner euro och rörelsevinsten 26,5 miljoner euro. Bolagets rörelseresultat var exceptionellt bra. Naturens mångfald främjades genom en satsning på de allmänna samhälleliga förpliktelserna på 37 miljoner euro. Forststyrelsen Fastighetsutveckling uppvisade ett resultat på 16,5 miljoner euro för 2017. Tillväxten inom turismen noterades vid Fastighetsutvecklingen i form av en livligare efterfrågan på tomter. Inom vindkraftsverksamheten var 2017 som förutspått ett år av byggande och två nya vindkraftsparker öppnade på statens marker.

Vid Forststyrelsens Naturtjänster, det vill säga enheten för offentliga förvaltningsuppgifter, och Jakt- och fisketjänster ökade arbetets effektivitet enligt många indikatorer. Antalet besökare i nationalparkerna ökade med tio procent jämfört med 2016 och uppgick till 3,1 miljoner besök. Besökarna i de skydds- och strövområden och på de historiska platser som omfattades av kalkylen tillförde den regionala ekonomin 258 miljoner euro, vilket är elva procent mer än 2016. Också fiskarnas och jägarnas inverkan på den regionala ekonomin var betydande. Sammanlagt bidrog vildmarksbesökarna till en bruttoinkomst- och sysselsättningseffekt på nästan 43 miljoner euro och 261 årsverken.

Forststyrelsen var väl synlig i evenemangen för att fira Finlands självständighets 100-årsjubileum. Höjdpunkter var Naturens dagar, invigningen av Hossa nationalpark och evenemangsturnén Bioaika för ungdomar.

Mot en framtid med mer förändringskompetens och ansvarsfullhet

Forststyrelsen genomförde omstruktureringar i enlighet med ägarpolicyn genom att avstå från förlustbringande verksamheter. Exempelvis plantföretaget Fin Forelia såldes till den operativa ledningen. För att effektivisera verksamheten gjordes nedskärningar framför allt i koncernförvaltningen.

Ansvarsfullhet är ett viktigt delområde i utvecklingen av den nya samstämmiga Forststyrelsen och en faktor som förenar alla våra medarbetare. Forststyrelsen började bygga upp ett omfattande program för ansvarsfullhet i verksamheten i slutet av 2017 och blev medlem i ansvarsnätverket FIBS.

”Som en samhällelig och ansvarsfull naturresursaktör vill vi vara med och lösa globala miljöutmaningar genom att hela tiden förbättra vår egen verksamhet. Vi vill också spela en större roll i skapandet av ett jämlikare och ansvarsfullare arbetsliv”, fortsätter Pentti Hyttinen.

Ytterligare information:

Generaldirektör Pentti Hyttinen, tfn 040 546 5227
Kommunikationsdirektör Terhi Koipijärvi, tfn 050 598 9958