Publicerad 4.10.2022

Fortstyrelsen utarbetar en egen naturresursplan för havsområdet

Intresset för havsområdena ökar kraftigt. Därför utarbetar Fortstyrelsen en egen naturresursplan, dvs. ett åtgärdsprogram, för de havsområden som Fortstyrelsen förvaltar. Planen utarbetas tillsammans med intressentgrupper. Det har bildats en samarbetsgrupp bestående av representanter från över 20 organisationer och samarbetsgruppen sammanträdde för första gången igår.

I samarbetsgruppen finns representanter för olika näringar, naturskydd, myndigheter och hobbygrupper. Samarbetsgruppens första uppgift var att fundera på vilka förändringar som sker i havsområdet under de följande fem åren, vilka utmaningar förändringarna medför, vilka metoder som finns för att hantera dem och vilka möjligheter det finns i havsområdet.

”Hos oss har havsområdet tidigare ingått i flera delar i planerna för landområden. Redan under det första mötet blev det klart att havet absolut behöver egen planering”, säger Mikael Nordström, regiondirektör för Kustens Naturtjänster vid Fortstyrelsen. Samarbetsgruppen ansåg att det utöver ett omfattande samarbete är viktigt att havsområdet hanteras som en helhet och att man där bedömer de olika projektens sammantagna konsekvenser.

”Vår naturresursplanering är planering på strategisk nivå och vi måste också sörja för växelverkan mellan land- och havsområdena. Många funktioner i havsområdet har stora återverkningar på landområdena”, säger Nordström.

I havsområdet verkar samma stora fenomen som på andra håll – klimatförändringen, strävan efter självförsörjning i energi- och matproduktionen, det förändrade förhållandet mellan arbete och fritid samt den ökade rekreationsanvändningen.

“Verksamheten på havet är dock annorlunda än på land. Exempelvis är havsbaserade vindkraftsparker mycket större än landbaserade vindkraftsparker och deras inverkan på miljön är olika”, åskådliggör Nordström. ”På motsvarande sätt är vår kunskap om havsbottnen liten jämfört med vad vi vet om landområden”, fortsätter han.

I Finland finns redan en havsområdesplan på strategisk nivå, Finlands havsplan 2030, som gäller alla havsområden. Den har färdigställts under ledning av landskapsförbunden. Syftet med naturresursplanen för Fortstyrelsens havsområde är att dra upp riktlinjer för vilka åtgärder Forststyrelsen kan vidta för att genomföra havsområdesplanen. I naturresursplanen görs inga nya kartavgränsningar.

Utöver samarbetsgruppen får även regionala aktörer, medborgare och företag delta i planeringen av användningen av havsområdet. Regionala möten ordnas i oktober–november och medborgarnas och företagens delaktighet inleds i slutet av året. Hela planen blir klar före slutet av 2023.

Mer information: Regiondirektör Mikael Nordström, Forststyrelsen, Naturtjänster, Kusten, mikael.nordstrom(at)metsa.fi, + 358 400 445 234