Publicerad 12.3.2024

Forststyrelsens resultat 142 miljoner euro, satsningarna på biologisk mångfald och annan nytta ökade med 30 miljoner euro

År 2023 uppnådde Forststyrelsen både sina ekonomiska och sina operativa mål. Forststyrelsens resultat var 142 miljoner euro och satsningarna på samhällelig nytta, såsom främjandet av den biologiska mångfalden, rekreationsanvändningen och renskötseln, uppgick till 110 miljoner euro. Forststyrelsens verksamhet främjar Finlands klimatmål och producerar mångsidig välfärd.  Forststyrelsens indirekta regionala ekonomiska effekter är sammanlagt över 3,7 miljarder euro.

Forststyrelsens omsättning 2023 var 435 miljoner euro (423 milj. € år 2022) och resultatet 142 miljoner euro (150,9 milj. €). I synnerhet inom skogsbruket var året bra. Efterfrågan på virke var stor och det gynnsamma virkespriset syns i Forststyrelsens resultat. Inom fastighetsutvecklingen påverkade det osäkra ekonomiska läget i synnerhet tomthandeln, men det syntes inte i gruvverksamheten.

Forststyrelsens verksamhetssatsningar på att trygga den biologiska mångfalden och annan samhällelig nytta ökade till 110 miljoner euro, vilket är 30 miljoner euro mer än 2022.  År 2023 betalade Forststyrelsen 120 miljoner euro av resultatet för 2022 till staten.

– I vår affärsverksamhet beaktar vi tryggandet av den biologiska mångfalden, rekreationsanvändningen, renhushållningen och förutsättningarna för samekulturen genom att helt eller delvis utesluta objekt från verksamheten. Satsningarna på denna samhälleliga nytta uppgick till 110 miljoner euro och största delen av nyttan hänför sig till tryggandet av mångfalden, berättar Forststyrelsens generaldirektör Juha S. Niemelä.

Satsningar på naturvård och artkunnande

Statens mångbruksskogar växer med omkring 13 miljoner kubikmeter per år. År 2023 avverkades 6,29 miljoner kubikmeter virke ur skogarna. Av avverkningarna var 72 procent beståndsvårdande avverkningar. Mängden virke som avverkas i mångbruksskogarna grundar sig på en hållbar avverkningsplan som omfattar 6,8 miljoner kubikmeter. Avverkningsplanerna fastställs i de regionala naturresursplanerna tillsammans med intressentgrupperna.

Forststyrelsen satsade mer än tidigare på naturvård som tryggar skogarnas mångfald och de uppställda målen överskreds i huvudsak. Kartläggningarna av arterna i mångbruksskogarna utvidgades och personalens artkunskap stärktes genom utbildning. Kolsänkorna i skogarna utökades särskilt genom att öka den långverkande askgödslingen. På statens marker har trädbeståndets kolsänka ökat med 2,7 procent och kolförrådet med 7,4 procent jämfört med den föregående riksskogstaxeringen som gjordes 2018.

Projektutvecklingen av vindkraft främjar Finlands klimatmål

Forststyrelsen främjar uppnåendet av Finlands mål om klimatneutralitet genom att främja produktionen av förnybar energi på statens mark- och havsområden. År 2023 fortsatte projektutvecklingen av landbaserad vindkraft och en konkurrensutsättning av två nya havsvindkraftsprojekt inleddes för att välja genomförare för havsvindkraftsprojekt utanför Närpes samt Pyhäjoki och Brahestad. I projektutvecklingen av vindkraft ingår alltid omfattande natur- och miljöutredningar. I slutet av förra året fanns det 173 vindkraftverk på statens marker och mängden energi som kraftverken producerade uppgick till 1 727 GWh, vilket täcker cirka 12 procent av den vindkraft som produceras i Finland.

Åtgärder för att främja mångfalden

Att trygga den biologiska mångfalden är ett centralt mål i all verksamhet. På statens marker vidtas också aktiva åtgärder för att främja den biologiska mångfalden. I fjol vidtogs restaurerings- och naturvårdsåtgärder i mångbruksskogar och skyddsområden på ett område som omfattar sammanlagt 13 900 hektar. Dessutom restaurerade Forststyrelsen strömmande vatten och fiskars livsmiljöer samt avrinningsområden. 170 vandringshinder avlägsnades för att frigöra strömmande vatten ovanför på en sammanlagt över 400 kilometer lång sträcka.

Det långsiktiga artskyddsarbetet ger resultat: den akut hotade fjällräven har häckat i Finland två år i följd och saimenvikarbeståndet har fördubblats på 20 år.

Natur- och jaktintressena förblir populära

Det var fortsatt populärt att röra sig i naturen och syssla med jakt och fiske. Intresset för Finlands nationalparker har ökat under hela 2000-talet. Nationalparkerna och andra utflyktsmål besöktes sammanlagt cirka 7 miljoner gånger och 0,6 miljoner jaktdygn tillbringades inom vildmarkshobbyn.

Förväntningarna på statens områden samordnas i de regionala naturresursplanerna, som utarbetas tillsammans med intressentgrupperna. År 2023 färdigställdes två planer: planen för Kajanaland, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten samt naturresursplanen för havsområdena. Planerna drar upp riktlinjer för Forststyrelsens verksamhet i dessa områden under den följande femårsperioden.

Forststyrelsens verksamhet har betydande effekter för de regionala ekonomierna. De indirekta regionala ekonomiska effekterna av Forststyrelsens verksamhet uppgick 2023 till cirka 3,7 miljarder euro.

Mer information:

Generaldirektör Juha S. Niemelä, e-post: juha.niemela@metsa.fi, tfn 050 5003681 (anträffbar 12.3. kl. 12.30–14.00 och efter kl. 15.30)

Naturtjänstdirektör Henrik Jansson, e-post: henrik.jansson(at)metsa.fi, tfn 0400 328759

Verkställande direktör för Forststyrelsen Skogsbruk Ab Jussi Kumpula, e-post: jussi.kumpula(at)metsa.fi, tfn 0400 388614

Direktör för fastighetsutveckling Tuomas Hallenberg, e-post: tuomas.hallenberg(at)metsa.fi, tfn 040 5286069

Vildmarksdirektör Jukka Bisi, e-post: jukka.bisi(at)metsa.fi, tfn 040 5370993

Bekanta dig med Forststyrelsens års- och samhälssansvarsrapport (på finska, julkaisut.metsa.fi)