Publicerad 8.10.2021

Forststyrelsens restaureringar av undervattensnaturen ger resultat

Havsteamet inom Forststyrelsens Naturtjänster planterade för första gången ut bandtång i västra Finska viken förra året. Planteringarna har överlevt, och på några av platserna har bandtången bildat nya täta bestånd.

De första uppföljningarna visar att restaureringen av undervattensängarna som har gjorts är lyckad. Havsteamet planterade ut bandtång i västra Finska viken i år och ifjol. Bandtången är en av Östersjöns nyckelarter eftersom den bildar vidsträckta och täta havsängar som ger mat och skydd åt hundratals arter i Östersjön.

Gräs växer på sandbotten under vattenytan.
Utplanterade bandtång. Foto: Joonas Hoikkala.

Syftet med utplanteringarna är att få mer värdefull information om vilka krav bandtången har på växtförhållandena och att förbättra förhållandena på skyddsområdena.

Förra året planterade dykare ut bandtång i testsyfte i Ekenäs skärgårds nationalpark som förvaltas av Forststyrelsen och där det förekommer bandtång sedan tidigare. Inför årets utplanteringar har man gått igenom historiska förekomster av bandtång från slutet av 1800-talet till 1990. Utplanteringarna gjordes i områden där det historiskt sett har funnits bandtång, men där den inte längre förekommer idag.

Bandtången hotas särskilt av strandbyggen, muddring och övergödning. Arten har minskat på många håll, särskilt i mellan- och innerskärgården. Om man lyckas återställa bandtångsbestånden genom restaureringsåtgärder i områden där den har försvunnit, kommer det här att väsentligt öka den lokala mångfalden av arter. Genom dessa restaureringar kan man alltså öka mångfalden på skyddsområden till havs.

Hundratals exemplar av bandtång har genom dykning planterats ut på totalt fyra olika områden. Uppföljningar som gjordes i september visade glädjande fynd på många ställen på havsbottnen: Utplanteringarna hade till största delen överlevt, och i en del av områdena hade bandtången bildat täta bestånd.

Den utplanterade bandtången hade överlevt både i områden där det var känt att den växer naturligt och i områden där den inte längre finns, men där den enligt historiska artdata har förekommit tidigare.

– Det var verkligen givande att se att förra årets och årets utplanteringar av bandtång har varit framgångsrika. I år lyckades utplanteringarna till och med ännu bättre än ifjol, för då var det första gången vi testade utplanteringsmetoden. Vi är fortfarande alldeles i startgroparna när det gäller undervattensrestaureringar, men i takt med att kunskapen och erfarenheten ökar kanske vi i framtiden kommer att tillämpa utplanteringsmetoden också på andra arter, berättar Aija Nieminen, specialplanerare och marinbiolog på Forststyrelsen.

Framtida restaureringsåtgärder för bandtången kan alltså planeras under vintern i positiv anda. Uppföljningen av de utplanteringar som redan genomförts kommer att fortsätta.

Ytterligare information:

Aija Nieminen, Forststyrelsens Naturtjänster, tfn 040 529 2549; aija.nieminen@metsa.fi