Publicerad 31.10.2019

Forststyrelsens omfattande jämställdhets- och likabehandlingsplan har publicerats

Forststyrelsens nya jämställdhets- och likabehandlingsplan är mer omfattande än vad lagen kräver. Forststyrelsen främjar likabehandling och eliminerar diskriminering med hjälp av planen. Cirka 1 200 experter inom olika branscher arbetar inom Forststyrelsen. Antalet kunder, intressegrupper och samarbetspartner är omfattande. De reformer som nu genomförs förbättrar arbetslivet för tusentals människor och fritiden för ännu fler.

Forststyrelsens jämställdhets- och likabehandlingsplan indelas i tre delområden: främja likabehandling i Forststyrelsens arbetsgivarverksamhet och tjänster samt åtgärder för att trygga likabehandling av samer. Planen används för att utvärdera nuläget, dvs. hur jämställdhet och likabehandling förverkligas bland Forststyrelsens personal och övrigt inom verksamheten. I planen fastställs hur Forststyrelsen i fortsättningen ska identifiera, ingripa i och förebygga diskriminering och främja ett jämställt bemötande och jämställdhet mellan könen.

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen förverkligar Forststyrelsens program för samhällsansvar och preciserar för sin del uppförandekoden som publicerades på våren. Med hjälp av planen säkerställer man att samhällsansvarspolitikens riktlinjer om internationella anvisningar och principer, såsom FN:s handlingsplan för hållbar utveckling (Agenda 2030) och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter, förverkligas i Forststyrelsens verksamhet. Planen har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av personal. Planen har gjorts för perioden 2019–2022 och inkluderar ansvarsfördelning för genomförandet och uppföljningen.

Främjande av likabehandling i Forststyrelsens arbetsgivarverksamhet

Forststyrelsen har inlett en lönekartläggning. Den görs med ett nytt synsätt för att lyfta fram eventuella löneskillnader utan grund.

Lika möjligheter till anställningsförmåner för visstidsanställda förbättras. Till exempel ePassi som anställningsförmån utvidgas i fortsättningen till att även omfatta visstidsanställda.

Främjandet av mångfalden i arbetsgemenskapen stöds bland annat genom anonym rekrytering. Utmaningar med att samordna arbetet och det övriga livet bemöts till exempel genom att utveckla praxis för distansarbete och flexibla arbetstider, vilket förenklas tack vare den nya arbetstidslagen.

Forststyrelsen har nolltolerans för trakasserier. Anvisningar och förfaranden för att ingripa vid trakasserier vidareutvecklas. Ett tolerant och uppskattande sätt att samtala främjas såväl inom Forststyrelsen som i växelverkan med intressegrupper.

Chefsträning är ett centralt sätt att främja jämlikhet och enhetlighet inom ledningen och chefsarbetet samt att stärka etiska verksamhetssätt i organisationen.

En kartläggning över jämställdhet och likabehandling bland personalen utnyttjades vid planeringen av utvecklingsåtgärderna. Cirka hälften av personalen svarade på kartläggningen.

Främjande av likabehandling i Forststyrelsens tjänster

Mycket arbete har gjorts för att förbättra tillgängligheten vid Forststyrelsens utflyktsmål. Tillgängligheten utvecklas i fortsättningen både vid utflyktsmål och i verksamhetslokaler.

Forststyrelsens webbplatser och mobilapplikationer uppdateras enligt tillgänglighetskrav. Webbplatserna blir klar senast 23.9.2020, mobilapplikationerna senast 23.6.2021. I uppdateringen av webbplatserna beaktas till exempel läsbarheten med skärmläsningsprogram, textning av videor och möjligheten att bläddra utan mus med tabulatorn.

Öppenheten och kommunikationen utvecklas i inkluderande processer, och deltagarnas kommunikationsfärdigheter stärks. För att öka mångfalden i planeringsarbetsgrupper kan Forststyrelsen främst påverka genom val av den egna personalen, eftersom intressegrupperna själva utser egna sakkunniga för planeringsprocesser. Man vill inte ens oavsiktligt stöda ojämlik praxis i processer.

Jämlikheten i Forststyrelsens deltagande planering utreddes med hjälp av ett lärdomsprov samt resultat från en undersökning bland partner och intressegrupper.

Åtgärder för att trygga likabehandling av samer

Forststyrelsen ökar personalens kunskaper om samernas kultur och rättigheter. I synnerhet personal som arbetar inom samernas hembygdsområde eller med sameärenden uppmuntras till att studera samiska, och språkutbildningen stöds i mån av möjlighet. Positiv särbehandling kan användas i rekrytering för att trygga en faktisk likabehandling.

Forststyrelsens och Sametingets gemensamma verksamhetsmodell Akwé: Kon följs upp, och modellen utvecklas efter behov. Interaktionen förbättras mellan renbeteslagen i samernas hembygdsområde och Metsähallitus Metsätalous Oy.

I samarbete med Sametinget utvecklar Forststyrelsen en uppföljningsmetod för åtgärder som tryggar förutsättningarna för att utöva samekulturen och som har beslutats i de centrala processerna och planerna för samernas hembygdsområde.

Forststyrelsen har enligt 9 § i sametingslagen förhandlat med Sametinget om innehåll som gäller samer i planen.

Forststyrelsen presenterar sin omfattande jämställdhets- och likabehandlingsplan på Skogsdagarna i Clarion-hotellets Tallberg-sal i Helsingfors torsdagen den 31 oktober 2019 kl. 11.00–12.00.

Ytterligare information:
Terhi Vires, personaldirektör, Forststyrelsen, tfn 040 8319 542, terhi.vires(at)metsa.fi
Terhi Koipijärvi, kommunikationsdirektör, Forststyrelsen, tfn 050 5989 958, terhi.koipijarvi(at)metsa.fi