Publicerad 27.12.2019

Forststyrelsens Naturtjänster utökar naturskyddsarbetet och förbättrar friluftstjänsterna

– regeringsprogrammet och budgeten för nästa år ger avsevärt ökad finansiering.

Forststyrelsens Naturtjänster har möjlighet att nå en helt ny nivå på skötseln av vårt lands nätverk av skyddsområden. Det innebär mer naturskyddsarbete, såsom restaurering och naturvård, samtidigt som reparationsskulden för friluftstjänsterna minskar. Detta möjliggörs av en permanent ökning av basfinansieringen för Naturtjänster samt de så kallade framtidsinvesteringarna, som används till att finansiera engångsåtgärder under perioden 2020–2021.

Nästa år ökar de medel som anvisas Naturtjänster för det löpande arbetet med att sköta nätverket av skyddsområden med 7,5 miljoner euro och därpå följande år med 9,5 miljoner euro. År 2020 uppgår basfinansieringen för Naturtjänster till 38,8 miljoner euro.

– En rejäl och permanent höjning av vår basfinansiering är ytterst viktig för att vi ska kunna inrikta förbättringen av livsmiljöerna på de viktigaste objekten på ett målinriktat och långsiktigt sätt. Höjningen av basfinansieringen säkerställer också att exempelvis de turistföretag som är verksamma i nationalparkerna kan utveckla sin verksamhet på ett hållbart sätt, samt att antalet besökare kan öka utan att medföra säkerhetsrisker för besökarna eller olägenheter för naturen, säger naturtjänstdirektör Timo Tanninen vid Forststyrelsen.

– Alla brister kan ändå inte åtgärdas på en gång. Antalet besöksmål som vi fått ta över ansvaret för och antalet besökare har ökat, medan finansieringen har minskat. Vi ligger verkligen rejält på minussidan just nu, konstaterar Tanninen.

Naturkunskaperna förbättras, livsmiljöer restaureras och friluftskonstruktioner repareras

Miljöministeriets förvaltningsområde anvisar Forststyrelsens Naturtjänster 19,2 miljoner euro i investeringsmedel för nästa år och samma summa föreslås också för 2021. Naturtjänster planerar använda finansieringen till både skyddsarbete och friluftstjänster tillsammans med de styrande ministerierna. Planerna är långt framskridna, men ännu finns det inga detaljerade listor.

År 2020 används 9 miljoner euro av investeringsmedlen till naturvärdesbedömningar och förbättring av livsmiljöer, det vill säga restaurering och naturvård. Förbättringen av livsmiljöerna ingår i det riksomfattande livsmiljöprogrammet HELMI, och bland annat myrar, fågelvatten, vårdbiotoper och många hotade arter drar nytta av arbetet. Naturvård och restaurering bidrar också till att skapa sysselsättning lokalt.

Forststyrelsen har uppskattat att reparationsskulden för friluftskonstruktionerna vid naturobjekten uppgår till 33* miljoner euro. Med hjälp av de planerade framtidsinvesteringarna (totalt 13 miljoner euro under perioden 2020–2021) kan Naturtjänster minska reparationsskulden för naturskyddsområden såsom nationalparkerna, men inte betala av hela skulden. Utöver åtgärderna för att utveckla friluftsinfrastrukturen kommer man även i framtiden att avlägsna en del friluftstjänster som används sparsamt och är i dåligt skick.

Jord- och skogsbruksministeriet anvisar en miljon euro för framtidsinvesteringar varje år under perioden 2020–2022. Finansieringen används till att reparera friluftskonstruktioner i statens strövområden och vid objekt som används i rekreationssyfte i Forststyrelsens mångbruksskogar.

Forststyrelsens Naturtjänster får också i år tilläggsmedel av engångsnatur ur riksdagens ofördelade reserv. Det har varit fallet under flera år och är ett viktigt tillägg som gör det möjligt för Naturtjänster att uppnå sina mål.

– Jag tror att många andra aktörer utöver Forststyrelsen är tacksamma för att Naturtjänster får tilläggsfinansiering. Turistnäringen, idrotts- och friluftsorganisationerna, naturvårdsorganisationerna, landskapen och många kommuner har framfört önskemål om en höjning av Naturtjänsters finansiering. Samhället drar nytta av att nätverket av skyddsområden sköts på bästa sätt. Vi vill utveckla verksamheten i samarbete med dessa viktiga intressentgrupper, säger Timo Tanninen tacksamt.

* Av hela beloppet härrör 26 miljoner euro från miljöministeriets och 7 miljoner euro från jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Tilläggsuppgifter:
Naturtjänstdirektör Timo Tanninen, tfn 040 661 0033
Regionalt:
Kusten och huvudstadsregionen: områdeschef, områdesförvaltning Mikael Nordström, tfn 0400 445 234
Insjöfinland: regiondirektör Jouni Aarnio, tfn 040 735 2804
Österbotten–Kajanaland: regiondirektör Pirkko Siikamäki, tfn 040 827 5457
Lappland: regiondirektör Jyrki Tolonen, tfn 0400 388 609