Publicerad 4.12.2023

Forststyrelsens förändringsförhandlingar avslutades – 43 uppgifter upphör, servicenätverket granskas senare

Förändringsförhandlingarna som gäller Forststyrelsens Naturtjänster och Forststyrelsens koncerns gemensamma funktioner har avslutats. Bakom förhandlingarna låg ett behov av att anpassa ekonomin och förnya verksamheten.

I och med omorganiseringen upphör 43 ordinarie arbetsuppgifter. I början av förändringsförhandlingarna bedömdes minskningsbehovet vara högst 60 arbetsuppgifter. Under förhandlingarna preciserades antalet anställningsförhållanden som upphör bl.a. genom pensionsavgångar. Förhandlingarna omfattade sammanlagt 460 anställda.

Forststyrelsens Naturtjänsters organisation förnyas vid årsskiftet baserat på de riksomfattande enheterna med fokus på kundbehov och efterfrågan. Reformen syftar till att göra verksamheten smidigare och effektivare i och med de möjligheter som uppstår bl.a. genom en enklare organisation, digitalisering och kunskapsbaserat ledarskap. Syftet med det förnyade verksamhetssättet är att anpassa verksamheten till den nuvarande finansieringsramen samt att sanera kostnadsstrukturen. Dessutom eftersträvas förmågan att anpassa sig till varierande finansieringssituationer bl.a. genom att öka användningen av köpta tjänster.

I Naturtjänsterna har man förbättrat produktiviteten med olika åtgärder bl.a. genom att centralisera upphandlingar, öka köptjänster och genom att systematiskt gå igenom fastigheter. Utöver personalbesparingarna balanseras Naturtjänsternas ekonomi med ett sparprogram på cirka 3 miljoner euro. Med sparprogrammet strävar man efter en balanserad prioritering bland annat av byggnader, servicenätverk och materielkostnader. Sparprogrammets mål diskuteras med de styrande ministerierna och i genomförandet hörs intressentgrupper och kunder.

Verksamhetssätten vid Forststyrelsens gemensamma koncernenheter utvecklas och verksamheten anpassas så att den motsvarar utsikterna för den ekonomiska situationen. Kostnadsbesparingar eftersträvas bl.a. genom att förnya och effektivera funktionerna, genom lösningar gällande kontor och arbetsutrymmen samt genom att omorganisera uppgifterna. Under nästa år utreds dessutom omstruktureringen av koncernenheterna och möjligheterna att utnyttja statens gemensamma tjänster.

Forststyrelsen är ett statligt affärsverk med uppgift att använda, vårda och skydda statens mark- och vattenområden. Forststyrelsens Naturtjänster sköter offentliga förvaltningsuppgifter som omfattar vård av naturskyddsområden såsom nationalparker samt produktion av avgiftsfria friluftstjänster. Naturtjänsternas verksamhet finansieras med ett anslag som ingår i statsbudgeten separat från Forststyrelsens affärsverksamhet. Förändringsförhandlingarna gällde inte Forststyrelsens affärsenheter eller dotterbolag. För närvarande arbetar cirka 1 100 fast anställda eller visstidsanställda i Forststyrelsekoncernen.

Mer information:
Forststyrelsen, generaldirektör Juha S. Niemelä, tfn 0206 39 4201, juha.niemela(at)metsa.fi
Forststyrelsen, naturtjänstdirektör Henrik Jansson, tfn 0206 39 4293, henrik.jansson(at)metsa.fi