Publicerad 10.3.2021

Forststyrelsens år 2020 var en tid för aktiv utveckling

Retkeilijöitä kesöisessä valtion monikäyttömetsässä lintuperspektiivistä nähtynä. Kuva: Mikko Törmänen

Forststyrelsens strategi och brand förnyades, arbetet för naturens mångfald och begränsning av klimatförändringen gav goda resultat, projektutvecklingen av vindkraftsområden utvidgades till havsområden. I och med coronapandemin ökade antalet besökare i nationalparker samt försäljningen av jakt- och fisketillstånd kraftigt.

”Under våren fick vi nya ägarpolicyer och förnyade vår strategi för åren 2021-2024. Vår strategi Kasvatamme huomista (Vi befrämjar morgondagen) svarar på våra kunders och intressenters förväntningar samt utmaningarna i verksamhetsmilön, genom att samtidigt främja genomförandet av internationella avtal, så som FN:s mål för hållbar utveckling”, berättar Juha S. Niemelä, Forststyrelsens generaldirektör.

I Forststyrelsens klimatprogram presenterades lösningar för att begränsa klimatförändringen och anpassa sig till den. Enligt ägarpolicyerna är Forststyrelsens mål att öka kolsänkor och -förråd i statens mångbruksskogar med 10 procent före år 2035. Under det senaste året ökade kolsänkan i mångbruksskogarna med 0,96 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Kolförrådet i träden i mångbruksskogar och naturskyddsområden ökade till 4 miljoner ton kol år 2020. Den förnybara råvaran och energin från statens marker producerar klimatfördelar för 3,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter i olika värdekedjor.

Andelen metoder som använde kontinuitetsskogsbruk ökade till 31 procent. På Fortststyrelsens forskningsområden (för kontinuerligt bruk inleddes ett långvarigt samarbete med forskningsinstitut).

Aktiva naturvårdsåtgärder i mångbruksskogarna och restaurering ökade förra året, och arbetet fortsätter under kommande år. Med hjälp av den tilläggsfinansiering som beviljades HELMI-programmet och Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter har det varit möjligt att öka restaurerings- och naturvårdsåtgärder på naturskyddsområden och naturinventeringar betydligt.

Naturresursplanering för Samernas hembygdsområde inleddes i slutet av år 2020. Förra året slutfördes också den nationella uppdateringen av det regionala ekologiska nätverket av mångbruksskogar, som kompletterar nätverket av naturskyddsområden.

Forststyrelsens affärsverksamhet fortsatte vara stabil

Forststyrelsekoncernens omsättning 2020 uppgick till 340,3 miljoner euro och resultatet var 114,2 miljoner euro. Krediteringen till staten är 120 miljoner euro, i enlighet med målet. I affärsverksamhet satsade man förutom på den biologiska mångfalden även 73,3 miljoner euro på rekreationsbruk, samekultur och renföring.

På grund av pandemin och arbetsmarknadstvister sjönk efterfrågan på trä inom skogsbruket i början av året, men steg mot slutet av året. Det slag som corona orsakade skogsbranchen var mindre än man varit rädd för. Eftersom det finns en växande efterfrågan på förnybara och hållbart producerade råvaror kunde man undvika negativa effekter på affärsverksamheten.

Forststyrelsens projektutvecklingen av vindkraftsområden utvidgades till havsområden och i slutet av året inleddes projektföreberedelser för den första egna havsbaserade vindkraftsparken i Korsnäs. Dessutom inleddes projektutvecklingen för två nya vindkraftsparker, och vi medverkade i flera mindre projekt som markuthyrare. För närvarande finns det 91 vinkraftverk installerad, och energin som produceras av dess motsvarar elförbrukningen för 45 000 eluppvärmda egnahemshus.

I synnerhet försäljningen av tallfrön gav Siemen Forelia Oy ett bra resultat. Resultatet för MH-Kivi Oy, som idkar jordhandel, tyngdes av nedskrivningar av tillgångar Försäljningen hölls på en bra nivå vilket bland annat berodde på projekten för att stimulera ekonomin på grund av corona, vilka ökade volymen av land- och havsbygge på de inhemska marknaderna.

Mer populärt än tidigare att röra sig i naturen

Under flera år har intresset för att röra sig i naturen och vandra ökat, och coronapandemin förde populariteten till rekordnivåer. Antalet besök i nationalparkerna ökade till nästan fyra miljoner, en tillväxt på 23 procent jämfört med året innan. Totalt 317 200 besök gjordes på statens strövområden, vilket var en tillväxt på 16 procent jämfört med föregående år.

Reparationsskulden för nationalparker och andra populär utflyktsmål kunde minskas med hjälp av tilläggsfinansieringen för de offentliga förvaltningsuppgifterna. Tilläggsfinansieringen påverkade också områdesekonomin. Naturtjänsterna köper tjänster och projekt för över 30 miljoner euro år 2021, vilket kommer ha en betydande stimulerande effekt på områdesekonomin. Köpande har ökat betydligt jämfört med de senaste två åren. Dessutom anställdes över 50 planerare och naturskyddsbiologer till Naturtjänsterna.

Jägare och fiskare som köpt jakt- och fisketillstånd från Forststyrelsen tillbringade över en halv miljon dagar på statens områden där de idkade sin hobby. Ett rekordantal jakt- och fisketillstånd löstes ut förra året: Över 200 000. Fiskarna och jägarna hade en betydande effekt på den regionala ekonomin. Mest gynnades de regionala ekonomierna i Östra och Norra Finland. Totalt bidrog jakt- och fiskekunderna till en bruttoinkomst- och sysselsättningseffekt på 54,4 miljoner euro och 288 årsverken.

Ökningen i polulariteten av turism i hemlandet och stugliv syntes också positivt i Forststyrelsens tomthandel. Efterfrågan fanns i synnerhet i de nordliga resecentren där det finns goda möjligheter för distansarbete.

Värde för naturen, människan och samhället

Av Forststyrelsen förväntas ett allt bättre samordnande av behov, ett förstående samarbete som lyssnar till andras åsikter samt säkerställande av hållbar produktion över generationerna. År 2020 utarbetade Forststyrelsen sin första modell för värdeskapande i syfte att bättre förstå det samhälleliga värde som uppkommer genom strategin och ansvarsarbetet.

”Att identifiera påverkan hjälper oss att implementera den nya strategin och skapar förutsättningar för ett nytt sorts ansvarsfullt samarbete med kunder, intressenter och våra partners”, avslutar Juha S. Niemelä.

Mer information:
Generaldirektör Juha S. Niemelä, tfn 020 639 4201
Kommunikationsdirektör, Terhi Koipijärvi, tfn 050598 9958, terhi.koipijarvi@metsa.fi
Kommunikationschef Päivi Lazarov, tfn 040821 8292, paivi.lazarov@metsa.fi

Vuosi- ja vastuullisuusraportti: https://julkaisut.metsa.fi/sv/publikationer/show/2519