Publicerad 13.10.2022

Forststyrelsen utför energirenoveringar vid sina objekt

Kustens Naturtjänster vid Forststyrelsen har inlett renoveringar vid tre objekt för att förbättra energieffektiviteten och ta i bruk förnybar energi. Renoveringar görs på Örö i Skärgårdshavets nationalpark, I Noux nationalpark och på Mickelsöarna i Kvarken. Arbetena kommer att slutföras före årsskiftet.

– Den förändrade prispolitiken och det globala läget påverkar också Forststyrelsen, och vi är ännu noggrannare än tidigare i fråga om energiförbrukningen. Samtidigt främjar vi uppnåendet av Finlands klimatmål och kolneutralitet fram till 2035″, berättar specialplanerare Marjo Kekki.

Renoveringarna hör samman med Forststyrelsens långsiktiga arbete för att minska koldioxidavtrycket. I fjol byttes en del arbetsmaskiner och fordon med förbränningsmotor till eldrivna dito.

Solpanelsfält byggs på Örö

Renoveringarna är en del av statens klimat- och energistrategi. På Örö har man redan frångått fossil olja och övergått till jordvärme. Nästa steg är att bygga ett solpanelsfält. En betydande del av öns elbehov fås i fortsättningen med solkraft. Renoveringarna finansieras med ett tilläggsanslag som beviljas av riksdagen.

Ett stort lövträd vid en sandväg, bakom trädet ett gammalt träbyggnad.
Höstfärger på Örö. Foto: Jarmo Vehkakoski.

Solelsfältet som placeras på Örö kustfort är ett system på 70 kilowatt som motsvarar den årliga elförbrukningen i 30 höghustvåor. Dessutom installeras luftvärmepumpar på ön. Arbetet utförs under den kommande vintern.

Museiverket har definierat Örö kustfort som en byggd miljö av kulturintresse och renoveringen görs med beaktande av Museiverkets synpunkter.

– Kulturarvsfrågor och naturvärden ska beaktas noggrant i planeringsarbetet. Ön är i sin helhet ett naturskydds- och fornlämningsområde, konstaterar Kekki.

Solpanelerna som ska planeras på Örö tillverkas som inhemsk produktion i Salo.

Elproduktionens effekt fördubblas på Mickelsörarna

Forststyrelsen har en gammal sjöbevakningsstation med turistverksamhet på Mickelsörarna i Kvarken. Byggnadens gamla solpaneler och batterier förnyas och dessutom övergår man till att använda bioolja. I och med renoveringen fördubblas solelproduktionens effekt. Mickelsörarna har ingen elanslutning och all el produceras med sol och generator.

Från huvudbyggnaden i Kattila i Noux avlägsnas den traditionella oljeuppvärmningsanläggningen och man börjar producera värme med en luftvattenvärmepump.

– Den slutliga tidtabellen för färdigställandet blir klar under vintern. Den globala situationen med komponenter till luftvärmepumpar innebär vissa svårigheter. När arbetet är slutfört minskar objektets koldioxidavtryck betydligt, berättar Kekki.

Forststyrelsen lät göra energiutredningar om sina objekt våren 2021. Då granskades konstruktioner och utrymmen och man utredde hur mycket energi som förbrukas. För utredningen gjorde algoritmerna miljontals beräkningar.

– Eftersom energipriserna håller på att stiga är det bra att vi i god tid vidtagit åtgärder för att öka energieffektiviteten och minska koldioxidavtrycket, säger Kekki.

Mer information:

Specialplanerare Marjo Kekki, Forststyrelsen, Kustens Naturtänster:  tfn 040153 1634, marjo.kekki@metsa.fi