Publicerad 10.3.2023

Forststyrelsen uppnådde ett bra helhetsresultat

År 2022 uppnådde Forststyrelsen både sina ekonomiska och sina operativa mål. Resultatet för Forststyrelsekoncernens affärsverksamhet var 150,9 miljoner euro och satsningarna på att trygga den biologiska mångfalden och på annan samhällelig nytta uppgick till sammanlagt 80 miljoner euro. Forststyrelsens verksamhet främjar uppnåendet av Finlands klimatmål och skapar välfärd för regionerna och enskilda människor.

Forststyrelsekoncernens omsättning 2022 uppgick till 423,3 miljoner euro och resultatet var 150,9 miljoner euro. Det goda resultatet berodde på den goda efterfrågan och det goda priset på virke samt på projektutvecklingen av vindkraften. Affärsverksamhetens satsningar på att främja den biologiska mångfalden och annan samhällelig nytta ökade till 80,3 miljoner euro. Forststyrelsen intäktsför 110 miljoner euro av föregående års vinst till staten.

-År 2022 var utmanande, men vi uppnådde ett bra resultat och främjade samtidigt våra miljö-, klimat- och andra strategiska mål. Samordningen av olika mål och tryggandet av den biologiska mångfalden är vår kärnverksamhet och en förutsättning för all framgång, konstaterar Forststyrelsens generaldirektör Juha S. Niemelä.

Den årliga tillväxten i statens mångbruksskogar är över 13 miljoner kubikmeter. År 2022 avverkades 5,9 miljoner kubikmeter virke i mångbruksskogarna, vilket är mindre än året innan. Forststyrelsens hållbara avverkningsplan fastställs i de regionala naturresursplanerna tillsammans med intressentgrupperna. Under de senaste åren har avverkningen av statens skogar i viss mån legat under den nivå som fastställts i naturresursplanerna.

-Inom skogsbruket satsade man i fjol särskilt på aktiva naturvårdsarbeten, beaktande av hotade arter och klimatsmart verksamhet. Vi har som mål att öka kolsänkorna i mångbruksskogarna med 10 procent före 2035, berättar Niemelä.

I fjol utfördes rekordstora restaurerings- och naturvårdsarbeten som främjar den biologiska mångfalden i statens skyddsområden och mångbruksskogar, på sammanlagt 17 400 hektar. De största arealerna kom från restaureringen av myrarna. Dessutom restaurerade Forststyrelsen strömmande vatten och fiskars livsmiljöer och avlägsnade vandringshinder för fiskar. I skyddsområdena genomfördes arbetet med hjälp av livsmiljöprogrammet Helmi och EU:s LIFE-finansiering. I mångbruksskogarna genomfördes åtgärderna med Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s inkomstfinansiering.

Behovet av ren energi och den gröna övergången har påskyndat projektutvecklingen av vindkraft i statens områden. I projektutvecklingen ingår alltid omfattande natur- och miljöutredningar. I statens områden finns nu 157 vindkraftverk. Deras sammanlagda effekt är cirka 590 MW och de producerade cirka 1500 GWh energi år 2022.

En viktig etapp i projektutvecklingen av havsvindkraften uppnåddes när Forststyrelsen undertecknade ett avtal med Vattenfall om utveckling och byggande av den planerade havsvindkraftsparken utanför Korsnäs. En central faktor i valet av partner var ansvarsfullheten i kandidatens verksamhet.

-Projektutvecklingen av vindkraften kommer fortsättningsvis att vara livlig även i år, både på land och till havs. Vi har flera egna och gemensamma projekt på land och till havs lanserar vi två nya projektområden på marknaden. Ökningen av den förnybara energin främjar också uppnåendet av Finlands klimatneutralitetsmål, berättar Niemelä.

Att röra sig i naturen var fortfarande populärt, även om antalet besökare i nationalparkerna minskade jämfört med toppsiffrorna under coronapandemin. År 2022 hade nationalparkerna och Forststyrelsens övriga utflyktsmål sammanlagt 7,4 miljoner besökare. Intresset för jakt och fiske låg kvar på samma nivå som 2021.

Enligt Niemelä är förväntningarna på statens mark- och vattenområden stora även i fortsättningen, vilket kräver en kontinuerlig utveckling av verksamheten.

-Vi måste satsa ännu mer på en öppen dialog och en ansvarsfull samordning av de olika målen.

Mer information:
Generaldirektör Juha S. Niemelä, juha.niemela(at)metsa.fi, tfn 0206 39 4201

Forststyrelsens års- och samhällsansvarsrapport (på finska): https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2838