Publicerad 22.11.2023

Forststyrelsen och Vattenfall avtalar om en utvidgning av Korsnäs havsvindprojekt

Forststyrelsen och Vattenfall har kommit överens om att utvidga området för Korsnäs havsvindprojekt för att öka projektets kapacitet.

I december 2022 vann Vattenfall en omfattande internationell konkurrensutsättning och blev således Forststyrelsens projektpartner i Korsnäs havsvindprojekt. I samband med köpet kom man överens om ett eventuellt tilläggsområde som man kan inte sätt till konkurrens som ett självständigt objekt. Man har nu kommit överens om att använda sig av denna option.

En ny landskapsplan för Österbotten håller på att färdigställas. I utkastet till planen har läget för och storleken på Korsnäs projektområde uppdaterats utifrån de senaste uppgifterna. Det nya utkastet innehåller också det ovan nämnda tilläggsområdet i Korsnäs. Storleken på tilläggsområdet är 5 400 ha och hela projektarealen i Korsnäs är 27 400 ha.

Genom att ta med tilläggsområdet blir det möjligt att öka projektets kapcitet i Korsnäs från planerade 1300 MW mot 2000 MW. Forststyrelsen och Vattenfall kommer i fortsättningen att utveckla det ursprungliga området och tilläggsområdet som en helhet. De kommer att lämna in ett uppdaterat planläggningsinitiativ till Korsnäs kommun så snart som möjligt. Även miljökonsekvensbedömningen och planläggningen görs som en helhet.

De kommersiella villkoren har förblivit oförändrade och motsvarar Vattenfalls anbud i Korsnäs konkurrensutsättning, liksom även den ursprungliga avtalshelheten i Korsnäs som undertecknades i december 2022. Forststyrelsens ställning har som helhet inte heller försämrats och tidtabellerna för den ursprungliga avtalshelheten ändras inte.

Forststyrelsen hyr statsägda territorialvatten för havsvindkraft enligt en konkurrensutsättningsmodell som godkänts av statsrådet. Forststyrelsen ansvarar för valet av områden, projektutvecklingen i det inledande skedet och ordnandet av konkurrensutsättningen. Konkurrensutsättningen av två nya områden kommer att inledas ännu i år.

Mer information

Vindkraftschef Otto Swanljung, Forststyrelsen Fastighetsutveckling, 040 560 1715, otto.swanljung@metsa.fi