Publicerad 5.10.2023

Forststyrelsen har uppdaterat sina principer för skötseln och användningen av skyddsområden

Största delen av arealen för nätverket av naturskyddsområden i Finland är i statens ägo och förvaltas och sköts av Forststyrelsens Naturtjänster. Principerna för skötseln och användningen av skyddsområden har nu uppdaterats och publicerats.

I publikationen ”Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet” beskrivs Finlands skyddsområden och deras uppgifter, skyddsområdenas roll i att främja målen för skyddet och ett hållbart nyttjande av naturen. Även grunderna för adaptiva planering och skötsel av skyddsområdena presenteras. Därtill presenteras praxisen och principerna för skydd och skötsel av naturtyper, arter och kulturarv samt styrningen av och principerna för rekreationsbruk, jakt och fiske och andra användningsformer på naturskyddsområden i syfte att trygga en hållbar användning.

Forststyrelsen fastställde redan år 1992 en rekommendation om principerna för skötseln av naturskyddsområden, och denna har senare uppdaterats i flera omgångar. Den nu godkända anvisningens struktur och betoningar har ändrats avsevärt efter föregående version som publicerades 2014. En hel del kompletteringar och preciseringar har gjorts i principerna.

Publikationens pärmbild visar en person knäböjd framför strandväxter med ett anteckningsblock och penna i handen.
Publikationens pärmbild: inventering av av växter på stranden i Hangö. Foto: Katri Lehtola.

Verksamhetens koppling till en mer omfattande verksamhetsmiljö och de förändringar som sker i den har förtydligats och bl.a. granskningen av framförhållnings- och anpassningsåtgärder i anslutning till klimatförändringen har stärkts.

En betydande del av principerna för skötseln och användningen av skyddsområden baserar sig direkt på lagstiftningen medan andra grundar sig på bästa praxis som har definierats av Naturtjänsterna i egenskap av den instans som besitter och förvaltar områdena. I samband med uppdateringen har principerna granskats så att de motsvarar den reviderade naturvårdslagen (9/2023) och annan uppdaterad lagstiftning samt Europeiska kommissionens anvisningar om skötseln av Natura 2000-områdena.

Publikationen är inte en sådan bindande anvisning som avses i normlagstiftningen utan i första hand ett verktyg som är avsett att stöda Naturtjänsternas egen personal i dess praktiska arbete. Detta dokument är också ett sätt att presentera Naturtjänsternas verksamhetsprinciper för andra.
De nya principerna kan dock i tillämpliga delar användas som stöd även vid skötseln av bl.a. skyddsskogar som förvaltas av Naturtjänsterna samt statens strövområden som förvaltas av Forststyrelsen. Principerna gäller inte skötsel av privata skyddsområden.

Principerna för skötsel och användning av skyddsområden har godkänts som riktlinjer för Naturtjänsterna den 7 december 2022. Beslut om principiella riktlinjer fattas och justeras vid behov kontinuerligt och de kan uppdateras som en separat bilaga till publikationen. Som helhet uppdateras publikationen med några års mellanrum.

Publikation (i pdf-form, på finska): Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet (julkaisut.metsa.fi).