Julkaistu 5.10.2023

Metsähallitus päivitti suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteensa

Valtaosa Suomen suojelualueverkoston pinta-alasta on valtion omistuksessa ja Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnassa ja hoidossa. Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet on julkaistu nyt päivitettyinä.

Julkaisussa kuvataan Suomen suojelualueet ja niiden tehtävät, suojelualueverkoston rooli luonnon suojelun ja kestävän käytön tavoitteiden edistämisessä sekä esitellään suojelualueiden sopeutuvan suunnittelun ja hoidon perusteet. Lisäksi käydään läpi luontotyyppien, lajien ja kulttuuriperinnön suojelun ja hoidon käytännöt ja periaatteet sekä suojelualueiden virkistyskäytön, erätalouden ja muiden käyttömuotojen ohjaus kestävyyden varmistamiseksi ja niihin liittyvät periaatteet.

Julkaisun kansikuva, jossa ihminen polvistuneena lehtiö ja kynä kädessä rantakasvien ääreen meren rannalla.
Julkaisun kansikuvassa luontokartoitusta Itämeren kivikkorannalla Hangossa. Valokuva: Katri Lehtola.

Metsähallitus laati ensimmäisen luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteita koskevan suosituksen jo 1992, ja sitä on päivitetty ja täydennetty useaan otteeseen. Nyt hyväksytyn ohjeen rakennetta ja asiapainotuksia on merkittävästi muutettu edellisen vuonna 2014 julkaistun version jälkeen. Periaatteisiin on tehty koko joukko lisäyksiä ja täsmennyksiä. Toiminnan kytkentää laajempaan toimintaympäristöön ja siinä tapahtuviin muutoksiin on selkeytetty sekä mm. ilmastonmuutokseen liittyvien ennakointi- ja sopeutumistoimien tarkastelua on vahvistettu.

Merkittävä osa suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteista johtuu suoraan säädöksistä ja osa on Luontopalvelujen alueiden haltijana ja hoitajana määrittelemiä parhaita käytäntöjä. Päivityksen yhteydessä periaatteet on tarkistettu vastaamaan uudistettua Luonnonsuojelulakia (9/2023) ja muuta ajantasaista lainsäädäntöä sekä Euroopan komission laatimaa ohjeistusta koskien Natura 2000 -verkoston alueiden hoitoa.

Luontopalvelujen henkilöstön työn tueksi

Julkaisu ei ole normilainsäädännön tarkoittama sitova ohje vaan ensisijaisesti Luontopalvelujen oman henkilöstön käytännön työn tueksi tarkoitettu työväline. Se on myös tapa kertoa muille Luontopalvelujen toimintaperiaatteista.

Periaatteita voidaan soveltuvin osin käyttää tukena myös mm. Luontopalvelujen hoidossa olevien suojelumetsien sekä Metsähallituksen hallinnoimien valtion retkeilyalueiden hoidossa. Periaatteet eivät koske yksityisten suojelualueiden hoitoa.

Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet on linjauksina hyväksytty Luontopalvelujen käyttöön 7.12.2022. Periaatteellisia linjauksia koskevia päätöksiä tehdään ja tarkistetaan tarpeen mukaan jatkuvasti ja niitä voidaan päivittää julkaisuun erillisenä liitteenä. Kokonaisuutena julkaisua päivitetään muutaman vuoden välein.

Sähköinen julkaisu: Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet (julkaisut.metsa.fi).