Publicerad 26.9.2023

Forststyrelsen genomför avverkningar på Försvarsmaktens område på Hangö udd

Forststyrelsen gallrar och förnyar skogen på Hangö udd i Försvarsmaktens övningsområde i oktober. Avverkningen sker i skjut- och övningsområdet i tidigare behandlad skogar och även beskogad åker ingår. Artinventeringar har gjorts i området: värdefulla naturobjekten avgränsas utanför behandlingarna, rikligt med naturvårdsträd lämnas kvar i områdena för plock- och förnyelseavverkning.

Alla avverkningar sker i skjutområde som reserverats för Försvarsmaktens bruk och i dess varningsområde där vistelse är begränsad. En stor del av de övriga områdena under Forststyrelsens kontroll på Hangö udd är skyddade.

Områdets skogsbehandlingsåtgärder omfattar cirka 11 hektar förnyelseavverkning varav största delen genomförs med avverkning där man lämnar rikligt naturvårdsträd. Då lämnar man mer naturvårdsträd än normalt på avverkningsbestånd. Förnyelseavverkningar är grandominerande 70–90 år gamla skogbestånd.

Plockhuggning som siktar mot kontinuitetsskogsbruk sker i ett område på 12,5 hektar och tjugotal hektar gallras. Gallringsområdet är tall- och grandominerat och trädbeståndets ålder är 60–90 år.

På sommaren 2023 gjordes en artkartläggning i avverknigsplatser. På grund av kartläggningen specificerades skogsbehandlingsplanen bland annat genom att man avgränsade värdefulla naturobjekt från behandlingen.

Om avverkningsplaner har diskuterats med naturorganisationerna.

Planeringen och genomförandet av Forststyrelsens skogsbehandling grundar sig alltid på kraven i skogslagen och skogscertifieringen och Forststyrelsens miljöguide för skogsbruket samt skogsvårdsanvisningar.

Mer information:

Ilkka Korhonen, Regionchef, Forststyrelsen Skogsbruk Ab, tel. 0400 132 141

Meddelandet publicerades på svenska 11.10.2023.