Julkaistu 26.9.2023

Metsähallitus toteuttaa hakkuita Puolustusvoimien Hankoniemen alueella lokakuussa

Metsähallitus harventaa ja uudistaa metsää Hankoniemellä Puolustusvoimien käyttöoikeusalueella lokakuussa. Ampuma- ja harjoitusalueella sijaitsevat kohteet ovat aiemmin uudistettuja metsiä, ja mukana on myös metsitettyä peltoa. Alueen lajistoarvot otetaan huomioon tehtyjen lajistoinventointien pohjalta: luontokohteet rajataan käsittelyjen ulkopuolelle, poiminta- ja uudistushakkuukohteille jätetään runsaasti säästöpuita.

Kaikki hakkuut sijaitsevat Puolustusvoimien käyttöön varatulla ampuma-alueella ja sen varoalueella, missä liikkuminen on rajoitettua. Huomattava osa Metsähallituksen hallinnassa olevista muista alueista Hankoniemellä on suojeltu.

Alueen metsänkäsittelystä on noin 11 hehtaaria uudistushakkuuta, mistä suurin osa toteutetaan säästöpuuhakkuuna. Tuolloin hakkuukuvioille jätetään normaalia enemmän säästöpuustoa. Uudistusluonteisen metsänkäsittelyn puusto on kuusivaltaista ja iältään 70–90-vuotiasta.

Peitteiseen metsänkäsittelyyn tähtäävää poimintahakkuuta tehdään 12,5 hehtaaria ja harvennusta parikymmentä hehtaaria. Mänty- ja kuusivaltaisella harvennuksella puuston ikä on 60–90 vuotta.

Uudistus- ja poimintahakkuukohteille on tehty kesällä 2023 lajistokartoitus, minkä pohjalta metsienkäsittelysuunnitelmaa täsmennettiin muun muassa rajaamalla arvokkaita luontokohteita käsittelyn ulkopuolelle.

Kohteesta on keskusteltu myös luontojärjestöjen kanssa.

Metsähallituksen metsienkäsittelyn suunnittelu ja toteutus perustuvat aina metsälain ja metsäsertifioinnin vaatimuksiin ja Metsähallituksen Metsätalouden ympäristöoppaaseen sekä metsänhoito-ohjeisiin.

Lisätietoja:

Aluepäällikkö Ilkka Korhonen, Metsähallitus Metsätalous Oy, p. 0400 132 141