Publicerad 25.6.2018

Forststyrelsen förnyar sina anvisningar: mer död ved, specialhänsyn till virkesdrivning i strövområden

Forststyrelsen har uppdaterat sin miljöguide för skogsbruket. Enligt de nya anvisningarna kommer inte död ved längre att samlas in alls och fler levande naturvårdsträd lämnas kvar än tidigare. I strövområdena görs inga större föryngringsytor.

”Med de nya anvisningarna vill vi främja kontinuumet av död ved och den biologiska mångfalden i mångbruksskogarna samt undvika att rubba landskapet i strövområdena”, berättar Antti Otsamo, som är chef för hållbar utveckling vid Forststyrelsen Skogsbruk Ab.

Den viktigaste ändringen i miljöguiden gäller anvisningen om naturvårdsträd. I fortsättningen lämnas döda träd kvar i de av Forststyrelsens mångbruksskogar som är i ekonomibruk med undantag av stora skadeområden. Allt fler levande naturvårdsträd, speciellt lövträd, bör lämnas kvar. Därtill kommer man att utöka storleken på och mängden av viltsnår.

Målet är att öka skogarnas biologiska mångfald och skapa fler livsmiljöer som gynnar viltet i alla skeden av skogsbehandlingen. Flera skalbaggsarter och tickorna samt hålbyggare såsom hackspettar drar nytta av ett kontinuum av död ved. Viltsnåren och underväxten har stor betydelse bland annat för hönsfåglarnas fortplantning och som skydd för dem.

I och med uppdateringen av guiden förnyades skogsbruksanvisningarna för strövområdena. Rekommendationen för strövområdena är att man i fortsättningen tillämpar skogsbehandlingsmetoder som bevarar området trädbevuxet. I strövområdena kan man göra endast små föryngringar på 0,3–1,0 ha eller åtgärder i naturvårdssyfte, såsom hyggesbränning.

Miljöguiden är en handbok som tagits fram för Forststyrelsens personal, entreprenörer och deras arbetare, och den styr skötseln av de mångbruksskogar i ekonomibruk som ägs at staten. Miljöguiden har funnits redan i 25 år. Anvisningarna har uppdateras flera gånger under årens lopp för att bättre motsvara kraven från verksamhetsmiljön, den biologiska mångfalden och mångbruket.

Guiden finns på adressen www.e-julkaisu.fi/metsahallitus/yopas/ (på finska)

Ytterligare information:
Forststyrelsen Skogsbruk Ab, chef för hållbar utveckling, tfn 040 7197 734
Forststyrelsen Skogsbruk Ab, miljöexpert Maarit Kaukonen, p. 0400 266 740