Publicerad 8.6.2022

Forststyrelsen förenar naturresursplaneringen för sina havsområden

Forststyrelsen förvaltar över hälften av Finlands territorialvatten. Många är nu intresserade av den ekonomiska användningen av havsområdet. Forststyrelsen har förbundit sig att eftersträva god status i den marina miljön. Samtidigt driver EU:s strategi för biologisk mångfald också på ytterligare skydd. För att havsområdena ska kunna betraktas som en helhet och även växelverkan mellan mark- och havsområdena beaktas, har Forststyrelsen beslutat att förenhetliga naturresursplaneringen för sina havsområden.

Forststyrelsen förvaltar havsområden från Bottenvikens innersta del ända till de östra delarna av Finska viken. När det gäller naturresursplaneringen har havsområdena tidigare behandlats tillsammans med markområdena i tre olika planer.

– Intresset för havsområdena är nu så stort och mångsidigt att det har uppstått ett behov av en egen plan för havsområdet som förvaltas av Forststyrelsen, berättar Forststyrelsens generaldirektör Juha S Niemelä.

– Vi gör upp en naturresursplan för havsområdet tillsammans med våra intressentgrupper, fortsätter Niemelä. – Vi hoppas att vi kan ordna möten ansikte mot ansikte och få möjlighet att diskutera med alla de aktörer som havet är viktigt för.

– Det viktigaste målet är även till havs att vi vill agera ansvarsfullt, hållbart och klimatsmart. Vi vill värna om både människans och naturens välbefinnande, nu och i framtiden. Både till havs och på land kräver planeringen samordning.

Naturresursplanen kompletterar havsplanen

Den första havsplanen för Finlands havsområde färdigställdes vid förrförra årsskiftet under ledning av landskapsförbunden. Den används som grund för naturresursplaneringen av havsområdet som vi förvaltar.

I naturresursplaneringen är vårt mål att genom samarbete samla in vilka behov och önskemål samhället har när det gäller havsområdena, öka värdet på vår marina verksamhet med tanke på samhället och även producera eventuella innovationer.

Initiativet till en enhetlig naturresursplan för havsområdet kom från ett av Forststyrelsens interna projekt som utrett långsiktig planering av havsområdet. Projektet var en del av de resultatmål som jord- och skogsbruksministeriet ställt upp för Forststyrelsen för 2020. Forststyrelsen var tvungen att utarbeta en långsiktig plan för förvaltningen, skötseln och användningen av statens vattenområden med beaktande av affärsverksamhetens, skyddets och fiskerinäringens behov. Arbetet skulle inledas i havsområdet.

För att trygga den biologiska mångfalden

När det gäller användningen av havsområdena är särskilt skyddet av den biologiska mångfalden, havsvindkraft och fiskodling på tapeten just nu.

Forststyrelsen deltar aktivt i arbetet med att definiera de havsområden (OECM) som stöder nätverket av skyddsområden och tryggar den biologiska mångfalden. I naturresursplaneringen för havsområdet informeras intressentgrupperna om områdestyperna och de får ge sina synpunkter på skötseln och användningen av havsområdena. Som ett resultat av definitionsarbetet identifieras de begränsningar som behövs för områden som stöder naturens mångfald i det havsområde som Forststyrelsen förvaltar. Arbetet anknyter till genomförandet av EU:s strategi för biologisk mångfald och själva definitionsarbetet görs inom projektet LIFE-IP Biodiversea tillsammans med bl.a. miljöministeriet och Finlands miljöcentral.

Fossilfri energi

Finland strävar efter att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle före 2035. En ökad inhemsk, fossilfri energiproduktion är avgörande för att målet ska uppnås. Forststyrelsen har lång erfarenhet av att utveckla vindkraftsprojekt på land, men för att producera större mängder har blickarna nu också riktats mot havet.

– Vi har egen projektutveckling utanför Korsnäs och dessutom utvecklar vi en modell för vindkraftsanvändning i havsområden tillsammans med ministerierna, berättar Niemelä.

Inhemsk fisk

Finländarnas konsumtion av fisk har ökat stadigt. Den inhemska fiskens andel av konsumtionen har dock minskat betydligt. Endast 20 procent av den kommersiella fisk vi äter är inhemsk. Samtidigt skulle största delen av finländarna vilja köpa mer inhemsk fisk.

Även om vattenbrukets andel av näringsbelastningen i Östersjön är mycket liten, är det för närvarande en arbetsam, långsam och mycket osäker process för företagare att ansöka om nya tillstånd för fiskodling. Forststyrelsens mål är att underlätta tillståndsprocessen bl.a. genom att söka lämpliga platser för odling och bevilja tillstånd i förväg.

Mer information

Marja Hokkanen, projektchef för naturresursplanen för havsområdet, tfn 0400 375 874, marja.hokkanen@metsa.fi