Publicerad 28.11.2019

Forststyrelsen antog Östersjöutmaningen – fokus på hela avrinningsområdet

Forststyrelsen deltar i Östersjöutmaningen och lovar fler praktiska vattenskyddsåtgärder. Det viktigaste målet är att minska Östersjöns näringsbelastning och trygga den biologiska mångfalden.

”Viktiga teman i Forststyrelsens program för samhällsansvar är att främja en god vattenstatus och hållbar användning av statens havs- och insjöområden. Därför är det naturligt för oss att delta i Östersjöutmaningen”, säger Forststyrelsens utvecklingsdirektör Tapio Pouta.

”Östersjöutmaningen har fått oss att å ena sidan betrakta frågor som berör havet som en helhet, en enda organisation, och å andra sidan att utvidga våra observationer från endast kustområdena till hela avrinningsområdet”, fortsätter Pouta.

Forststyrelsen deltar i Östersjöutmaningen med fem riktlinjer som förverkligar olika teman i Forststyrelsens program för samhällsansvar. Åtgärderna omfattar såväl konkreta restaureringsarbeten som anvisningar och tillsyn.

De fem centrala riktlinjerna är att utveckla planeringen av statens havsanvändning, minska Östersjöns näringsbelastning, restaurera värdefulla naturobjekt, styra anskaffningen i en mer klimatvänlig riktning och utveckla den ansvarsfulla verksamheten tillsammans med partner och intressentgrupper.

”Forststyrelsen arbetar på ett föredömligt sätt för att skydda Östersjön. Vi uppskattar deras aktiva grepp och omfattande arbete för att skydda havet. Forststyrelsen förvaltar mer än 3 400 000 hektar vattenområden. Det är mycket viktigt att så stora vattenområden omfattas av Östersjöutmaningen. I Forststyrelsen åtgärdsprogram för Östersjön beaktas också planeringen av avrinningsområdena, som i hög grad påverkar hur Östersjön mår. Vi är mycket glada över att Forststyrelsen har gått med i partnernätverket för Östersjöutmaningen”, säger Östersjöutmaningens koordinator Mari Joensuu.

En viktig åtgärd är att skapa en metod för planering på avrinningsområdesnivå för Forststyrelsen

”Vi betraktar i allt högre grad statens havsområden som en helhet. Vi överväger vilka åtgärder som krävs för att trygga mångfalden i Östersjön och uppnå god status i den marina miljön”, förklarar Anu Riihimäki, Forststyrelsens naturskyddschef med ansvar för havsnatur, som har samordnat Östersjöutmaningen.

”Forststyrelsens havsteam samlar årligen in data om undervattensarter och naturtyper från tusentals platser. Vi har tillgång till dessa uppgifter när vi deltar i den nationella havsplaneringen”, säger Riihimäki.

Forststyrelsens mål är att med hjälp av havsplaneringen kunna placera den inhemska fiskodlingen och de vindkraftsanläggningar som behövs för att dämpa klimatförändringen i Östersjön på ett sätt som medför så få negativa konsekvenser för havet som möjligt.

”Som nya åtgärder utreder vi också punktbelastningen från våra fastigheter vid Östersjökusten och metoder för att minska den. Dessutom säkerställer vi att våra båtar underhålls med giftfri bottenfärg och drivs med miljövänligt bränsle”, berättar Riihimäki angående de konkreta åtgärderna.

Forststyrelsen sörjer också för att både verkets egen personal och dess entreprenörer har tillräcklig kunskap om vattenskydd. ”Alla planerare vid Skogsbruk Ab och alla entreprenörer som har hand om skogsbruksåtgärderna – totalt cirka 250 personer – genomgår en e-kurs i vattenskydd”, berättar Riihimäki.

Forststyrelsen fortsätter att arbeta aktivt för att trygga bestånden av vandringsfisk. ”Ett av våra mål i Östersjöutmaningen är att stoppa minskningen av bestånden av havslekande harr och återinföra arten i de ursprungliga utbredningsområdena”, säger Riihimäki.

Östersjöutmaningen ordnar årligen ett nationellt Östersjöseminarium. I år hålls seminariet den 27 november. I samband med seminariet deltar Forststyrelsens naturskyddschef Anu Riihimäki i en paneldiskussion som behandlar miljökommunikationens effektivitet.

Ytterligare information:
Utvecklingsdirektör Tapio Pouta, Forststyrelsen, tapio.pouta@metsa.fi, 020 639 7442
Naturskyddschef, havsnatur Anu Riihimäki, Forststyrelsen, anu.riihimaki@metsa.fi, 020 639 4632

Itämerihaaste – Metsähallituksen toimenpideohjelma 2019–2023 (Forststyrelsens åtgärdsprogram för Östersjöutmaningen 2919–2023, på finska)

Östersjöutmaningen är ett kostnadsfritt, internationellt nätverk som fokuserar på vattenskydd och som är öppet för alla aktörer. Aktörerna inom nätverket har förbundit sig att frivilligt genomföra konkreta vattenskyddsåtgärder som överträffar bestämmelserna i lagen och kraven i deras egna kärnverksamheter. Inom nätverket kan aktörerna hitta partner, utbyta information samt lära sig av varandra och samverka för en bättre status i Östersjön och närliggande vatten. Redan nu är mer än 270 organisationer i Östersjöområdet engagerade i skyddet av Östersjön.