Publicerad 14.5.2019

Förslag om riksomfattande arrangemang för finansiering och underhåll av snöskoterleder

Miljöministeriet, jord-och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och Forststyrelsen informerar 14.5.2019

Forststyrelsen har gett ut en slutrapport från ett projekt som var inriktat på snöskoteråkning som en del av en hållbar naturturism. I rapporten ingår sex olika utvecklingsplaner som kan bidra till att göra skoteråkning tryggare och miljövänligare. Den mest betydande planen handlar om att skapa en ny förvaltnings- och finansieringsmodell för underhåll av snöskoterleder.

Foto: Pekka Hänninen / Forststyrelsen

Det föreslås att förvaltningen av de leder som är viktigast med tanke på turismen och rekreation i naturen ska centraliseras till en riksomfattande aktör som ska ha i uppgift att trygga ledernas underhåll och säkerhet. Oberoende av vilken organisation som blir riksomfattande ansvarig aktör innebär det stora förändringar i uppgifterna för organisationen i fråga. Därför kräver ärendet ännu omfattande beredning.

Den riksomfattande aktören ska också uppdatera det geografiska informationsmaterial som gäller lederna.

Snöskoterlederna är på många ställen i dåligt skick: reparationer borde utföras i anslutning till bl.a. broar, vägtrummor och annan infrastruktur. Under projektet gjordes en beräkning som visar att det krävs omkring sex miljoner euro för det eftersatta underhållet.

Det föreslås att underhållet av lederna i fortsättningen ska finansieras med snöskoterspecifika avgifter som betalas enligt användning och som ska ersätta de avgifter som tidigare tagits ut av företagare och fritidsåkare.

Under projektets gång utarbetades också en plan om huvudleder som förenar turism- och bosättningscentrum och om sidoleder som är betydande för turismen och lokalbefolkningen. Planen utgår från de befintliga lederna och t.ex. i samernas hembygdsområde i praktiken helt och hållet från det nuvarande nätverket av leder och rutter.

Enligt rapporten kräver en förbättring av säkerheten att märken och skyltar förenhetligas och att det sätts ut obligatoriska koordinatstolpar så att de som använder lederna vet sin position.

Enligt rapporten bör också tillståndspraxis kring lederna förenklas.

Utvecklingsprojektet var riksomfattande, men det var främst de snörikaste områdena i Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och Norra Karelen som studerades.

Projektet genomfördes av Forststyrelsen, Lapplands förbund, Kajanalands förbund, Norra Österbottens förbund och Norra Karelens landskapsförbund. Samarbetspartner var Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Lapin Matkailuelinkeinon Liitto (LME). Projektet finansierades av miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och Forststyrelsen samt landskapsförbunden i Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och Norra Karelen.

Mer information:
Jyrki Tolonen, regiondirektör, tfn 0400 388 609, fornamn.efternamn(at)metsa.fi
Markus Tarasti, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 291, fornamn.efternamn(at)ym.fi
Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 190, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
Hanna-Mari-Kuhmonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 008, fornamn.efternamn(at)tem.fi