Publicerad 1.6.2023

Förångade insektsmedel är farliga för naturen – använd inte på din vandring

Myggsäsongen börjar. Forststyrelsen påminner om att användningen av förångande insektsmedel (t.ex. Ryobi och Thermacell) är nästan helt förbjuden i nationalparker och på statens övriga skyddsområden. Insektsmedel som förångas får inte användas på stigar och andra leder, på rast- och eldplatser eller vid vindskydd.

– Tyvärr rör sig vandrare i nationalparkerna som går längs stigarna med förångande insektsmedel. Nationalparkerna är naturskyddsområden vars uppgift är att trygga den biologiska mångfalden. Förångande insektsmedel innehåller däremot ett verksamt ämne som klassificeras som mycket giftigt för vattenlevande organismer. Vi hoppas verkligen att människor följer bruksanvisningarna för insektsmedel, säger Arto Vilén vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Enligt Tukes anvisningar får förångade insektsmedel endast användas i byggnaders omedelbara närhet, såsom på verandor och terrasser. Rastplatser och vindskydd är konstruktioner som inte är byggnader och därför är användningen förbjuden i närheten av dem.

Öde- och reserveringsstugor eller andra byggnader i skyddsområden omfattas i princip av platser där användning är tillåten. Forststyrelsen önskar dock att gifterna inte används på gårdarna. Dessa byggnader ligger mitt i den skyddade naturen och ofta nära vattendrag. De verksamma ämnena i de förångande insektsmedlen är farliga i synnerhet för vattenlevande organismer och pollinerande insekter.

Det lönar sig att undvika att använda förångande insektsmedel på gårdsplanen till byggnaderna i skyddsområdena även med tanke på medvandrare.

Endast preparat som godkänts av Tukes får användas. Tillåtna preparat känner du igen på Tukes tillståndsnummer. Bruksanvisningarna ska alltid följas.

Gör dig av med oanvända insektsmedel som farligt avfall och sortera tomma förpackningar i blandavfall.

Vanliga insektsmedel som appliceras eller sprutas på huden är tillåtna även i skyddsområden. 

Mer information

Skydd mot fästingar, mygg och andra insekter (www.utinaturen.fi)