Publicerad 17.12.2018

Fladdermusen trollpipistrells migrationsrutt över Kvarken till Sverige avslöjat för första gången

Fladdermusen trollpipistrells migrationsrutt över Kvarken till Sverige avslöjat för första gången

Ny teknik fastslår artens långa migration.

Sedan 2013 har man vid Valsörarnas biologiska station i Kvarkens ytterskärgård undersökt migrerande fladdermöss. Målsättningen har varit att utreda huruvida trollpipistrellen flyttar över Kvarken till Sverige för att söka sig vidare till sina övervintringsplatser i Väst- och Mellaneuropa.

Med hjälp av automatisk radiotelemetri har man i höstas för första gången fastställt att trollpipistrellen migrerar över Kvarken via Valsörarna till Holmögadd på svenska sidan. Detta är också första gången fladdermöss som fångats och märkts i Finland påträffas utomlands.

– Trollpipistrellen klassas som en sårbar art i Finland. Att lyckas fastslå artens migrationsrutter är därför en förutsättning för förverkligande av planläggning som tar naturvärden i beaktande, speciellt i havs- och landplanering och byggande av vindkraft, säger Roosa Mikkola från Forststyrelsen.

Fladdermusart trollpipistrell. Foto: Niclas Fritzen.I år har man för första gången i Finland använt sig av automatisk radiotelemetri för att undersöka migrerande fladdermöss. Metoden går ut på att man fångar och förser fladdermössen med en liten radiosändare som sänder ut en individuellt kodad signal. Signalen registreras och fladdermusindividen känns igen av radiomottagarstationer som placerats ut längs den förmodade flyttrutten.

Trollpipistrellen (Pipistrellus nathusii) är en 5 cm lång fladdermusart som väger 5–10 gram. Trots sin ringa storlek har den dokumenterats tillryggalägga nästan 2000 km till sina övervintringsplatser. I Österbotten påträffades trollpipistrellen för första gången år 2010, men på basen av undersökningarna på Valsörarna verkar det redan gå en väletablerad migrationsrutt över Kvarken.

Undersökningarna har genomförts i det av Forststyrelsen ledda Interreg Botnia-Atlantica projektet Kvarken flada, i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten och föreningen Ostrobothnia Australis projekt KvarkenBats.

Mer information:
Forststyrelsen, specialplanerare Roosa Mikkola, roosa.mikkola(at)metsa.fi, tel. 040 4810251

Fladdermusart trollpipistrell. Foto: Niclas Fritzen.