Publicerad 30.5.2018

Finland fick nya skyddsområden på över 8000 hektar i gåvor under jubileumsåret

Jord- och skogsbruksministeriets, miljöministeriets och Forststyrelsens gemensamma pressmeddelande, publicerad den 30 maj 2018

Kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, som ordnades som ett led i firandet av jubileumsåret för Finlands självständighet, uppmuntrade markägare att låta inrätta privata naturskyddsområden. De nya skyddsområdena som inrättades under år 2017 omfattade totalt 3 064 hektar. Dessutom skyddade kommunerna totalt 1 980 hektar av sina marker. Också staten har nu valt ut de skyddsobjekt med vilka den, i enlighet med sitt kampanjlöfte, skyddar ett dubbelt antal hektar jämfört med de privata skyddsbesluten.

Största delen av statens nya skyddsområden är Forststyrelsens objekt, de är totalt 94: över hälften finns i Södra Finland, 27 i området Österbotten-Kajanaland och 15 i Lappland. Av objekten är över hälften helt eller delvis sådana som finns inom de skyddsavgränsningar som naturskyddsorganisationerna har föreslagit.

Den totala arealen i de objekt som staten skyddar i kampanjen omfattar 3 358 hektar: Drygt 300 hektar av områdena har redan tidigare varit naturskyddsobjekt, som inte har omfattats av skogsbruksåtgärder, de har till exempel kompletterat myrskyddet. De nya objekten omfattar drygt 3 000 hektar.

-Särskilt värt att nämnas är att två tredjedelar av objekten gränsar till ett befintligt skyddsområde, säger Forststyrelsens generaldirektör Pentti Hyttinen och gläder sig.

Förutom av Forststyrelsen skyddas statens marker också av Senatfastigheter (43,5 ha) och Trafikverket (41 ha). Ett av de objekt som har de värdefullaste skyddsvärdena är Verijärvi i S:t Michel, där 43,5 ha av Forststyrelsens område och cirka 41 ha av Senatfastigheters område har skyddats.

-Det natursköna Verijärvis uddar och öar är värda att skyddas. I området finns obebyggda strandlinjer, och inga avverkningar har gjorts där på tiotals år, beskriver Pentti Hyttinen.

Det var också möjligt att delta i kampanjen genom att donera pengar till stiftelser, och genom detta samlades totalt cirka 350 000 € in. Med dessa donationer har det redan förvärvats nya områden för skyddsändamål.

Största delen av de områden som privata markägare har donerat kvarstår i privat ägo, men de är skyddsområden enligt naturvårdslagen.

Mer information:

Forststyrelsen, generaldirektör Pentti Hyttinen, pentti.hyttinen(at)metsa.fi, tfn 0206 39 4201
Miljöministeriet, miljörådet Päivi Gummerus-Rautiainen, paivi.gummerus-rautiainen(at)ym.fi, tfn 0295 250 240
Jord- och skogsbruksministeriet, forstrådet Marja Kokkonen, marja.kokkonen(at)mmm.fi, tfn 0295 162 444

Mera information om objekten: www.metsa.fi/luontolahja, www.luontolahjani.fi