Publicerad 3.4.2020

Fågelvattnet Siikalahti restaureras inom livsmiljöprogrammet Helmi

Miljöministeriet och Forststyrelsens naturtjänster, 26.3.2020

Det mest betydande fågelvattnet i inlandet restaureras inom livsmiljöprogrammet Helmi. Forststyrelsen ansöker om tillstånd för restaurering av fågelvattnet i Siikalahti i Parikkala.

Forststyrelsen har lämnat in en tillståndsansökan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland för anläggande av en grunddamm i den norra delen av Siikalahti i Parikkala samt för muddring i restaureringssyfte. Under torra perioder sjunker vattenståndet i den norra delen av Siikalahti till en skadligt låg nivå, vilket ökar risken för att sjön ska växa igen.

En grunddamm anläggs för att medelvattenståndet i den norra delen av Siikalahti ska höjas. Syftet med muddringen är att avlägsna vattenvegetationen med rötterna och att få till stånd ett område med öppet vatten som består så länge som möjligt.

– Restaureringsåtgärderna gynnar fågelbeståndet i Siikalahti. Vi strävar framför allt efter att förbättra häckningsmiljön för hotade sjöfåglar. Vi följer noga hur restaureringen påverkar fågelbeståndet i viken. Också andra djurarter gynnas, för restaureringsåtgärderna förbättrar livsmiljön för trollsländor och åkergrodor och ökar antalet födosökområden för fladdermöss, berättar specialplanerare Panu Kuokkanen från Forststyrelsen.

Siikalahti i Parikkala är det mest betydande fågelvattnet i det finska inlandet. Området är mycket värdefullt inte bara med tanke på fågelbeståndet utan också om man ser till vegetationen och det stora antalet ryggradslösa djur. Den norra delen av Siikalahti är mycket grund. I slutet av sommaren är vattendjupet endast 0,8 meter. Särskilt under torra somrar finns det risk för mycket lågt vatten och för att växtligheten breder ut sig, med den påföljd att områdena med öppet vatten minskar i omfattning. Även svämängarna torkar ut.

Helmi-programmet tar tag i den största orsaken till förlusten av biologisk mångfald

– I dessa svåra och exceptionella tider är det också viktigt att berätta positiva nyheter. Vi har nu tack vare Helmi-programmet möjlighet att börja restaurera Finlands viktigaste fågelvatten i inlandet. Vårt mål inom Helmi-programmet är att före utgången av 2023 restaurera 80 av de fågelvatten som räknas som mest värdefulla och som mest skyndsamt behöver restaureras, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

De totala kostnaderna för restaureringen av fågelvattnet i Siikajärvi och tillhörande landskapsanpssning uppgår till cirka 250 000 euro. Forststyrelsen genomför projektet med statliga medel som en del av livsmiljöprogrammet Helmi. Helmi-programmet tar tag i den största orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt.

– Många områden i den finska naturen är i behov av restaurering, och därför kommer man redan i år att satsa på röjning, slåtter, reduktionsfiske och fångst av främmande rovdjur vid flera fågelvatten på olika håll i landet. Dessutom förbereder vi oss på framtida restaureringsåtgärder genom att göra inventeringar och upprätta planer, meddelar minister Mikkonen.

Största delen av de betydande fågelvattnen har redan skyddats eller ligger på statlig mark.

Muddring under ett par månader på hösten

Grunddammen och dammvallen har en krönlängd på totalt 315 meter. Grunddammen anläggs som våtarbete på hösten innan marken fryser till. Då är det lågt vatten i Simpeleenjärvi, vilket underlättar arbetet. Arbetet utförs från den västra sidan av viken, där det redan finns en befintlig vägförbindelse. Stommen till dammen anläggs genom att man gräver bort mjuk torv och/eller slamskiktet. Arbetet med grunddammen beräknas ta 2–3 månader. Grävmassan placeras och bearbetas på ön och närliggande uddar.

Muddringar ska enligt planerna utföras i de områden i norra delen av Siikalahti som angetts i restaureringsplanen. Den sammanlagda arealen för de fåror som muddras och utvidgningarna av dem uppgår till ca 4–4,4 hektar. Muddermassan placeras i huvudsak i de områden som ligger mellan de fåror som muddras, där det uppstår häckningsöar för fåglar.

Muddringarna utförs främst på hösten med grävmaskiner på pontoner. De överflödiga massor som inte används för att anlägga häckningsöar kommer att transporteras till vissa bestämda deponeringsområden. Vårdåtgärderna i Siikalahti har redan inletts i form av röjning av busksnåret på maderna och röjning av betesområdena.

Mer information