Publicerad 1.7.2022

Fågelinventeringarna i Korsnäs havsvindkraftsparksområdet fortsätter under sommaren och hösten

Fågelinventeringarna som görs på uppdrag av Forststyrelsen i det planerade havsvindkraftsparksområdet i Korsnäs har inte bjudit på några överraskningar. I uppföljningen har man observerat vanliga arter. Tack vare väderförhållandena framskred vårflytten i en jämn takt och inga stiliga massflyttningar kunde ses denna vår.

Forststyrelsens fågelinventeringar, som inleddes redan sommaren 2021, har fortsatt under den pågående terrängsäsongen genom uppföljning av vårflytten. Fågelinventeringarna är en del av den information som samlas in för projektets miljökonsekvensbedömning (MKB). MKB-processen beräknas starta hösten 2022.

“Vårsäsongen började med att gässen flyttade snett över Bottniska viken längs linjen Stockholm-Vasa. På projektområdet finns det inget land inom flera kilometers radie. Då det fortfarande låg is på havet och vi inte kunde åka ut, följde vi med flyttningen från stranden. Sikten med ett bra teleskop är sex–sju kilometer. När isarna försvann kom vi längre ut i vattenområdena”, berättar projektchef Jouni Kannonlahti vid forskningscentret VEBIC, Vasa universitet.

“I uppföljningen antecknas alla arter och antalet individer samt bedöms riktningen och flytthöjden: vi registrerar om fåglarna flyger nära havsytan eller ovanför trädtopparna. Vi antecknar observationerna med sådan noggrannhet att de är till nytta när man ska bedöma om fåglarna kan stöta på hinder”, förklarar Kannonlahti.

Vanliga arter och mängder

I uppföljningen av flytten observerades inget avvikande. Flyttfåglarna var vanliga arter som häckar i vårt land.

Flyttningsmängderna överraskade inte heller, utan en stor del av vårflytten gick obemärkt förbi. Vädret tvingade inte flyttfåglarna att stanna upp. Massflyttningar sker när lågtrycket försvinner och vädret förbättras, varvid fåglarna fortsätter sin resa i stora flockar.

Det enda i viss mån exceptionella fenomenet har varit en stor grupp rastande Melanitta redan i slutet av april. Vanligtvis dem ses stora mängder inte förrän under andra hälften av maj. Den huvudsakliga flyttvägen för Melanita går dock längs Finska viken via Laatoka till Wienerhavet. Den del som passerar genom Bottniska viken är mycket mindre, men fortfarande överväldigande rik jämfört med resten av sjöfågelarterna.

Vilande fåglar räknas i grunda vatten

I utredningsområdet för havsvindkraftsparken, på öppet hav mer än 15 kilometer från stranden, inventeras också antalet vilande fåglar. Flyttfåglarna vilar i grunda områden där de kan dyka efter föda. I djupare områden där vattnet är över 20 meter djupt syns bara enstaka förbipasserande fåglar.

De fågelkartläggningar som görs på uppdrag av Forststyrelsen i projektområdet för havsvindkraftsparken fortsätter på hösten. Då följer man flyttfåglarnas val av rutt i andra riktningen. Väderförhållandena påverkar uppföljningen även på hösten, men uppföljningen kan fortsätta längre utan problem med tillfrysning.

Den rikstäckande fågeluppföljningen fortsätter i sommar

Under sommaren fortsätter fågelkartläggningarna också som en del av fågelatlasen. Då utreds fågelarternas utbredning under häckningstiden och häckningsområdena i Finland samt undersöks förändringar i arternas utbredning. Fågelatlas är en del av uppföljningen av den biologiska mångfalden.

Målet med Finlands fjärde fågelatlas, som genomförs 2022–2025, är att utreda förekomsten av häckande fågelarter och deras häckningssäkerhet i 10 x 10 kilometers atlasrutor.

Mer information:
Vindkraft projektutvecklingschef Ville Koskimäki, Forststyrelsen, tfn. 040 536 9582

Fågelatlas: https://lintuatlas.fi/